Top 7 # Làm Đồ Handmade Để Tỏ Tình Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Bothankankanhatban.com

Viết Code Tỏ Tình Với Html, Css Và Js

Hướng dẫn các bạn cách viết code tỏ tình cực ngầu của dân IT chỉ với HTML, CSS và JavaScript.

1. Trang cuagai.html

2. Code css codetotinh.cs

img{ border: 0; }

3. Trang cuagai2.html

<text text-anchor="middle" x="50%" y="35%" class="text--line" > TỚ LÀ <text text-anchor="middle" x="50%" y="68%" class="text--line2" > DÂN IT <use xlink:href="#s-text" <use xlink:href="#s-text" <use xlink:href="#s-text" <use xlink:href="#s-text" <use xlink:href="#s-text"

4. Code JS totinh.js

var snowStorm = null; function SnowStorm() { var flakesMax = 45; var flakesMaxActive = 45; var vMaxX = 2; var vMaxY = 2; var usePNG = false; var flakeBottom = null; var snowStick = false; var snowCollect = false; var targetElement = null; var followMouse = true; var flakeTypes = 4; var flakeWidth = 6; var flakeHeight = 6; var zIndex = 10; var flakeLeftOffset = 0; var flakeRightOffset = 0; var addEvent = function (o, evtName, evtHandler) { typeof (attachEvent) == 'undefined' ? o.addEventListener(evtName, evtHandler, false) : o.attachEvent('on' + evtName, evtHandler); } var removeEvent = function (o, evtName, evtHandler) { typeof (attachEvent) == 'undefined' ? o.removeEventListener(evtName, evtHandler, false) : o.detachEvent('on' + evtName, evtHandler); } var classContains = function (o, cStr) { return (typeof (o.className) != 'undefined' ? o.className.indexOf(cStr) + 1 : false); } var s = this; var storm = this; this.timers = []; this.flakes = []; this.disabled = false; this.terrain = []; this.active = false; var isIE = navigator.userAgent.match(/msie/i); var isIE6 = navigator.userAgent.match(/msie 6/i); var isWin9X = navigator.appVersion.match(/windows 98/i); var isiPhone = navigator.userAgent.match(/iphone/i); var isOpera = navigator.userAgent.match(/opera/i); if (isOpera) isIE = false; var screenX = null; var screenX2 = null; var screenY = null; var scrollY = null; var vRndX = null; var vRndY = null; var windOffset = 1; var windMultiplier = 2; var docFrag = document.createDocumentFragment(); this.oControl = null; if (flakeLeftOffset == null) flakeLeftOffset = 0; if (flakeRightOffset == null) flakeRightOffset = 0; function rnd(n, min) { if (isNaN(min)) min = 0; return (Math.random() * n) + min; } this.randomizeWind = function () { vRndX = plusMinus(rnd(vMaxX, 0.2)); vRndY = rnd(vMaxY, 0.2); if (this.flakes) { for (var i = 0; i < this.flakes.length; i++) { if (this.flakes[i].active) this.flakes[i].setVelocities(); } } } function plusMinus(n) { return (parseInt(rnd(2)) == 1 ? n * -1 : n); } this.scrollHandler = function () { if (isNaN(scrollY)) scrollY = 0; if (!flakeBottom && s.flakes) { for (var i = 0; i < s.flakes.length; i++) { if (s.flakes[i].active == 0) s.flakes[i].stick(); } } } this.resizeHandler = function () { screenX = window.innerWidth - (!isIE ? 16 : 2) - flakeRightOffset; screenY = (flakeBottom ? flakeBottom : window.innerHeight); } else { } screenX2 = parseInt(screenX / 2); } this.resizeHandlerAlt = function () { screenX = targetElement.offsetLeft + targetElement.offsetWidth - flakeRightOffset; screenY = flakeBottom ? flakeBottom : targetElement.offsetTop + targetElement.offsetHeight; screenX2 = parseInt(screenX / 2); } this.freeze = function () { if (!s.disabled) { s.disabled = 1; } else { return false; } for (var i = 0; i < s.timers.length; i++) { clearInterval(s.timers[i]); } } this.resume = function () { if (s.disabled) { s.disabled = 0; } else { return false; } s.timerInit(); } this.toggleSnow = function () { if (!s.flakes.length) { s.start(); s.setControlActive(true); } else { s.active = !s.active; if (s.active) { s.show(); s.resume(); s.setControlActive(true); } else { s.stop(); s.freeze(); s.setControlActive(false); } } } this.setControlActive = function (bActive) {} this.stop = function () { this.freeze(); for (var i = this.flakes.length; i--;) { this.flakes[i].o.style.display = 'none'; } removeEvent(window, 'scroll', s.scrollHandler); removeEvent(window, 'resize', s.resizeHandler); if (!isIE) { removeEvent(window, 'blur', s.freeze); removeEvent(window, 'focus', s.resume); } } this.show = function () { for (var i = this.flakes.length; i--;) { this.flakes[i].o.style.display = 'block'; } } this.SnowFlake = function (parent, type, x, y) { var s = this; var storm = parent; this.type = type; this.y = (!isNaN(y) ? y : -rnd(screenY) - 12); this.vX = null; this.vY = null; this.vAmpTypes = [2.0, 1.0, 1.25, 1.0, 1.5, 1.75]; this.vAmp = this.vAmpTypes[this.type]; this.active = 1; this.o = document.createElement('img'); this.o.style.position = 'absolute'; this.o.style.width = flakeWidth + 'px'; this.o.style.height = flakeHeight + 'px'; this.o.style.fontSize = '1px'; this.o.style.zIndex = zIndex; this.o.src = imagePath + chúng tôi + (pngSupported && usePNG ? '.png' : '.gif'); docFrag.appendChild(this.o); this.refresh = function () { s.o.style.left = s.x + 'px'; s.o.style.top = s.y + 'px'; } this.stick = function () { s.o.style.top = (screenY + scrollY - flakeHeight - storm.terrain[Math.floor(s.x)]) + 'px'; } else { s.o.style.display = 'none'; s.o.style.top = 'auto'; s.o.style.bottom = '0px'; s.o.style.position = 'fixed'; s.o.style.display = 'block'; } } this.vCheck = function () { s.vX = 0.2; s.vX = -0.2; } s.vY = 0.2; } } this.move = function () { s.x += chúng tôi * windOffset; s.y += (s.vY * s.vAmp); s.refresh(); if (s.vX && screenX - s.x < flakeWidth + (s.vX * windOffset)) { s.x = 0; s.x = screenX - flakeWidth; } var yDiff = screenY + scrollY - s.y - storm.terrain[Math.floor(s.x)]; if (yDiff < flakeHeight) { s.active = 0; if (snowCollect && snowStick) { var height = [0.75, 1.5, 0.75]; for (var i = 0; i < 2; i++) { storm.terrain[Math.floor(s.x) + i + 2] += height[i]; } } s.o.style.left = (s.x / screenX * 100) + '%'; if (!flakeBottom) { if (snowStick) { s.stick(); } else { s.recycle(); } } } } this.animate = function () { s.move(); } this.setVelocities = function () { s.vX = vRndX + rnd(vMaxX * 0.12, 0.1); s.vY = vRndY + rnd(vMaxY * 0.12, 0.1); } this.recycle = function () { s.o.style.display = 'none'; s.o.style.position = 'absolute'; s.o.style.bottom = 'auto'; s.setVelocities(); s.vCheck(); s.x = parseInt(rnd(screenX - flakeWidth - 20)); s.y = parseInt(rnd(screenY) * -1) - flakeHeight; s.o.style.left = s.x + 'px'; s.o.style.top = s.y + 'px'; s.o.style.display = 'block'; s.active = 1; } this.recycle(); this.refresh(); } this.snow = function () { var active = 0; var used = 0; var waiting = 0; for (var i = s.flakes.length; i--;) { if (s.flakes[i].active == 1) { s.flakes[i].move(); active++; } else if (s.flakes[i].active == 0) { used++; } else { waiting++; } } if (snowCollect && !waiting) { s.createSnow(flakesMaxActive, true); } if (active < flakesMaxActive) { with(s.flakes[parseInt(rnd(s.flakes.length))]) { if (!snowCollect && active == 0) { recycle(); } else if (active == -1) { active = 1; } } } } this.mouseMove = function (e) { if (!followMouse) return true; var x = parseInt(e.clientX); if (x < screenX2) { windOffset = -windMultiplier + (x / screenX2 * windMultiplier); } else { x -= screenX2; windOffset = (x / screenX2) * windMultiplier; } } this.createSnow = function (limit, allowInactive) { for (var i = 0; i < limit; i++) { s.flakes[s.flakes.length] = new s.SnowFlake(s, parseInt(rnd(flakeTypes))); } targetElement.appendChild(docFrag); } this.timerInit = function () { s.timers = (!isWin9X ? [setInterval(s.snow, 20)] : [setInterval(s.snow, 75), setInterval(s.snow, 25)]); } this.init = function () { for (var i = 0; i < 2048; i++) { s.terrain[i] = 0; } s.randomizeWind(); s.createSnow(snowCollect ? flakesMaxActive : flakesMaxActive * 2); addEvent(window, 'resize', s.resizeHandler); addEvent(window, 'scroll', s.scrollHandler); if (!isIE) { addEvent(window, 'blur', s.freeze); addEvent(window, 'focus', s.resume); } s.resizeHandler(); s.scrollHandler(); if (followMouse) { addEvent(document, 'mousemove', s.mouseMove); } s.timerInit(); } var didInit = false; this.start = function (bFromOnLoad) { if (!didInit) { didInit = true; } else if (bFromOnLoad) { return true; } if (typeof targetElement == 'string') { targetElement = document.getElementById(targetElement); if (!targetElement) throw new Error('Snowstorm: Unable to get targetElement'); } if (!targetElement) { targetElement = (!isIE ? (document.documentElement ? document.documentElement : document.body) : document.body); } if (targetElement != document.documentElement && targetElement != document.body) s.resizeHandler = s.resizeHandlerAlt; s.resizeHandler(); if (screenX && screenY && !s.disabled) { s.init(); s.active = true; } } if (document.addEventListener) { document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { s.start(true) }, false); window.addEventListener('load', function () { s.start(true) }, false); } else { addEvent(window, 'load', function () { s.start(true) }); } } snowStorm = new SnowStorm();

5. Code CSS totinh2.css

body{ background-image: url("images/anhnen2.jpg"); background-repeat: no-repeat; background-position: center center; background-size: 100%; font: 16em/1 Arial; } .text--line { font-size: .5em; } svg { position: absolute; width: auto; height: 250px; padding:2px; border-radius: 20px; } .text-copy { fill: none; stroke: white; stroke-dasharray: 7% 28%; stroke-width: 3px; animation: stroke-offset 4s infinite linear; } .text-copy:nth-child(1) { stroke: #360745; stroke-dashoffset: 7%; } .text-copy:nth-child(2) { stroke: #D61C59; stroke-dashoffset: 14%; } .text-copy:nth-child(3) { stroke: #E7D84B; stroke-dashoffset: 21%; } .text-copy:nth-child(4) { stroke: #EFEAC5; stroke-dashoffset: 28%; } .text-copy:nth-child(5) { stroke: #F8F8FF; stroke-dashoffset: 35%; } @keyframes stroke-offset { 50% { stroke-dashoffset: 35%; stroke-dasharray: 0 87.5%; } } p{ padding-top: 300px; padding-left: 170px; }

Share Code Trang Web Tỏ Tình Troll Bạn Gái

Hôm nọ có một bạn nhắn tin hỏi minh xin cái code này.Mấy cái này thì lên dùng cho ngày 14-2 hay 1-4 là hay nhất.Trước kia mình đã từng chia sẻ rồi nhưng giờ chẳng nhớ bài đấy đâu mất lên ngồi viết lại luôn.Mình không khuyến khích các bạn dùng cái này để tỏ tình thật vì kết quả sẽ khoảng -1% thành công.Hehe

DEMO các bạn có thể xem Tại Đây

CSS

Về CSS các bạn chỉ cần copy và paste là được. Không có gì cần chỉnh sửa cả .Thậm chí bạn không cần tạo file css luôn vì phía dưới trong html mình có link file css từ web của mình.Nếu bạn biết code bạn có thể tùy biến lại theo ý thích của mình

@font-face { font-family: Pacifico; src:url('https://minhchuit.net/font/Pacifico-Regular.ttf') format('truetype'); font-weight:normal; font-style:normal; } body{ background: url(https://minhchuit.net/images/noise_lines.png); font-family: 'Pacifico', Tahoma; overflow: hidden; color: #fff; } .bgoverlay{ background: rgb(103,58,183); background: rgba(103,58,183,0.7); position: absolute; top:0; left:0; right:0; bottom:0; } .container{ position: relative; margin: 120px auto 0 auto; width: 320px; } .ico{ display: block; width: 320px; height: 320px; } .open .ico{ animation: open 6s; transform: scale(10); user-select: none; } .ico .title{ position: absolute; top: 50%; left: 50%; margin-left: -110px; margin-top: -100px; z-index: 4; font-size: 50px; font-family: 'Pacifico', cursive; color: #fff; cursor: pointer; text-shadow: 2px 4px 3px rgba(0,0,0,0.3); user-select: none; } .open .ico .title{ opacity: 0; transition: all 0.3s ease; top:-150px; } .ico:before, .ico:after, .ico2:before, .ico2:after{ position: absolute; top:0; left:0; } .ico:before, .ico:after, .ico2:before, .ico2:after{ display: block; font-size: 20em; color: #ff4081; font-family: "Font Awesome 5 Free"; font-weight: 900; content: "f004"; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale; } .ico2:before, .ico2:after{ color: #e91e63; } .ico:before{ z-index: 3; } .ico:after{ animation: explode 4s infinite; } .ico2:before{ animation: explodeSmall 3s infinite; } .ico2:after{ animation: explodeSmall 2s infinite; } .endtext{ opacity:0; position: absolute; top:-100px; width:100%; text-align: center; } .open .endtext{ top:0; opacity: 1; animation: show 5s; } .endtext .close{ position: absolute; top: 0; right: 0; cursor: pointer; text-shadow: 2px 4px 3px rgba(0,0,0,0.3); } .endtext h1, .endtext h2, .endtext h3{ text-shadow: 2px 4px 3px rgba(0,0,0,0.3); text-align: center; font-weight: normal; } .endtext h1{ font-size: 50px; } .endtext h2{ font-size: 30px; } .endtext h3{ font-size: 20px; } @keyframes explode { from { transform: scale(1); opacity: 1; } to { transform: scale(1.6); opacity: 0; } } @keyframes explodeSmall { from { transform: scale(1); opacity: 1; } to { transform: scale(1.2); opacity: 0; } } @keyframes open { from { transform: scale(1); } to { transform: scale(10); } } @keyframes show { from { opacity: 0; top: -100px; } to { opacity: 1; top:0; } } h1,h2,h3{ user-select: none;} } #all{ text-align: center; width: 50%; margin: 0 auto; font-weight: bold; } .a{ background: #ff0000; border: none; font-size: 20x; color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px 15px 5px 15px; margin-right: 8px; font-weight: bold; } .b{ background: #00ff00; border: none; font-size: 15px; color: #fff; border-radius: 10px; padding: 5px 15px 5px 15px; margin-left: 8px; font-weight: bold; } a:link { color : #fff; text-decoration: none; } a:visited { color : #fff ; text-decoration: none; } a:hover, a:active { color : #fff; text-decoration: none; } HTML &lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" /&gt; &lt;meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" /&gt; &lt;title&gt;CHẠM VÀO ĐÂY&lt;/title&gt; &lt;!-- Tiêu đề của trang --&gt; &lt;!-- Description ngắn --&gt; &lt;meta property="og:title" content="CHẠM VÀO ĐÂY" /&gt; &lt;!-- Tiêu đề của trang --&gt; &lt;meta property="og:type" content="website" /&gt; &lt;meta name="author" content="NGUYEN MINH CHU"&gt; &lt;link rel="stylesheet" href="https://minhchuit.net/css/valentine.css" type="text/css" /&gt; &lt;link rel="stylesheet" href="https://minhchuit.net/css/fontawesome-free-5.12.1-web/css/all.css" type="text/css" /&gt; &lt;script language="javascript" src="https://minhchuit.net/js/jquery-3.3.1.min.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;script&gt; $(document).ready(function(){ $('.container').addClass('open'); }); $('.container').removeClass('open'); }); }); &lt;/script&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;div&gt; &lt;div&gt; &lt;span&gt; &lt;span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span&gt;Chạm Vào&lt;br&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đây&lt;/span&gt; &lt;/span&gt; &lt;div&gt; &lt;span title="Restart"&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;h1&gt;I love you baby&lt;/h1&gt; &lt;!-- Thay câu bạn muốn vào đây --&gt; &lt;div&gt; &lt;!-- Thay câu bạn muốn vào trong phần ngoặc đơn --&gt; &lt;button&gt;&lt;a href="https://m.me/ID Facebook của bạn"&gt;Đồng Ý&lt;/a&gt;&lt;/button&gt; &lt;!-- Thay id facebook của bạn vào trong ngoặc kép sau phần chúng tôi --&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;

Cách Làm Đồ Handmade – Những Đồ Handmade Dễ Làm Nhất Để Kinh Doanh

Cách làm đồ handmade – Những đồ handmade dễ làm nhất để kinh doanh

1. Đồ handmade là gì?

Khái niệm đồ handmade chính là công việc chế tác thủ công những nguyên liệu thô sẵn có (hoặc không dùng tới) để sử dụng nên một món đồ thường dùng trong đời sống hằng ngày. Toàn bộ tiến trình thực hiện đều là bàn tay con người mà nên chứ không qua một thiết bị máy móc nào cả. Bằng sự khéo léo và tìm hiểu sáng tạo của mình mà từ những nguyên liệu thô sơ trở thành một món đồ có trị giá. Mang đậm dấu ấn cá nhân và nét riêng biệt không giống với bất kì món đồ nào.

Đồ handmade luôn chiếm được cảm tình của những người yêu thích sự sáng tạo, cá tính và mới lạ chứ không hề những sản phẩm đậm mùi công nghiệp. Bạn cũng đủ khả năng mua những hàng hóa handmade đã được làm sẵn hoặc cũng có thể sử dụng riêng cho mình một món. Mặc nhiên, khi tự làm thực hiện thì sẽ luôn mang lại nhiều trị giá hơn rồi. Vả lại chúng cũng không hẳn quá khó để bạn đủ nội lực thực hiện.

2. Các nguyên liệu 

sử dụng

 đồ handmade mà bạn hay gặp

Những nguyên liệu làm đồ handmade có thể mua tại các cửa hàng handmade hoặc đủ nội lực tận dụng những món đồ sẵn có của bạn. Nếu đủ sức bạn hãy tận dụng triệt để các đồ vật sẵn có, đến khi cần thiết thiết thì hãy tới các shop để mua nguyên liệu bổ sung. Các nguyên liệu cơ bản mà bạn thường gặp bao gồm:

Các loại vải vụn: Rất 

dễ

 tìm thấy trong đời sống của chúng ta. Bạn 

đủ sức

 tận dụng những bộ quần áo 

không

sử dụng

 tới để 

sử dụng

 nguyên liệu 

sử dụng

 đồ handmamde cho mình.

Giấy kraft: Đây là một loại được sản xuất từ ​​bột giấy hóa học được sản xuất trong 

công cuộc

 kraft. Đó 

có thể

 là tấm bìa giấy. Tấm lịch cứng 

đã

 cũ .v..v.

Các loại sợi: Những loại sợi 

dùng

 trong handmade có nhiều chất liệu 

không giống

 nhau 

như

 cotton, nhôm, vải, nilon v..v.

Bìa carton: Thùng carton là nguyên liệu 

dễ

dùng

 mà chúng ta hay bắt gặp hằng ngày.

Vật liệu đựng nước: Những chiếc lon nước, ống nước, bình nước, lon sữa đều 

đủ nội lực

 tận dụng để 

làm

 đồ handmade.

Gỗ vụn: Dân DIY có lẽ sẽ rất rành về loại nguyên liệu này. Đó chính là những miếng gỗ 

sử dụng

 thừa mà các xưởng mộc 

k

dùng

 tới nữa. Bạn 

đủ nội lực

 tới các xưởng mộc để mua xin họ hoặc ngỏ ý mua lại. 

dĩ nhiên

giá thành

 cũng rất là mềm.

Top 10

phương pháp

làm

 đồ handmade 

đẹp

 để trang trí bàn 

làm

 việc

Làm

 chậu cây handmade

Trang trí bàn sử dụng việc bằng chậu cây handmade là một ý tưởng hết sức tuyệt vời. không chỉ đem lại cho bàn làm việc của bạn những mảng xanh dễ chịu mà còn tô điểm thêm nét mới mẻ, cá tính và đầy sức sống. Có khá nhiều mẹo để bạn làm chậu cây handmade trang trí bàn sử dụng việc, từ các chất liệu như gỗ vụn nhỏ, gốm sứ, ống lon hoặc đủ nội lực là carton. Bên trên chậu cây bạn đủ nội lực dùng giấy dán màu cắt thành hình dáng. Hoặc dễ dàng hơn là đủ sức sử dụng sơn màu để quét lên.

dùng giấy cắt gián hoặc bút lông vẽ lên gỗ sẽ tạo được thích thú cho góc sử dụng việc

Sơn lên chậu cây bằng gốm sứ phù hợp với ai yêu like sự đơn giản và nhẹ nhõm

Nếu bạn là một con người năng động, hoạt bát thì đủ nội lực vẽ những đường nét giống như thế này cũng được

cố gắng tạo ra một điều gì đó thật mới lạ không theo khuôn mẫu và bạn sẽ nhận được những ngạc nhiên

Giấy gói quà cũng là một trong những nguyên liệu trang trí cho chậu cây rất hiệu quả

Hãy thử sử dụng giấy gói tập dán xem, rất đơn giản và cắt giảm đấy

3.2. 

làm

 ống đựng bút handmade

Vẽ các đường nét mạnh mẽ sẽ làm kích thích não bộ của bạn rất mạnh mẽ

Một chiếc hộp bút bằng gỗ nhưng đầy tình tế cho bạn luôn có cảm giác thư thái

Quá nhàm chán với những ống bút đa dạng thì hãy thử thêm vào những họa tiết uốn lượn hoặc chấm bi.

3.3. Dây treo 

ảnh

 handmade lưu trữ khoảng khắc 

đẹp

Treo những bức hình đẹp tại nơi làm việc là một trong những mẹo giúp bạn luôn duy trì động lực của mình. Nội dung bức hình đủ sức tùy thuộc vào sở thích của bạn thôi, đủ nội lực là ảnh người thân, ảnh chụp kỷ niệm hoặc có thể là một người mình đang theo đuổi hình mẫu đó. Bạn có thể sử dụng những sợi dây để treo những bức ảnh này lên theo nhiều cách khác nhau. Chúng cũng khá là đơn giản để bạn thực hiện thôi. Nguyên liệu bao gồm một sợi dây cotton, một thanh treo tường và một vài cái kẹp giấy.

Treo thả dọc tạo hiệu ứng nghệ thuật rất đáng để bạn học hỏi

Treo ngang thế này cùng với hai nhánh cây nhỏ sẽ làm bạn tạo hiệu ứng rất xinh

Treo hình chủ đề lễ hội cũng là một hướng dẫn trang trí rất kết quả đấy.

3.4. 

sử dụng

 tranh treo tường handmade 

độc đáo

Nếu như bạn nghĩ làm tranh treo tường handmade là phải ngồi vẽ những tác phẩm khó khăn thì nó hoàn toàn không giống như bạn nghĩ đâu. đối với tranh treo tường handmade bạn không cần có năng khiếu vẽ như một họa sĩ. ngược lại, hãy để suy nghĩ của bạn thật thư giãn và để hướng dẫn làm tranh handmade xinh là bạn hãy cứ thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình lên trên đó. đủ sức là vẽ một vài chiếc lá màu đen trên nền màu trắng hoặc cũng đủ nội lực là những đừng nét ảnh học có màu sắc thích thú.

Hãy thư giãn và thể hiện những ý tưởng mà mình muốn lên trên tranh handmade của bạn

Hoặc cũng đủ sức thử vẽ những khối hình học đầy ấn tượng theo cách riêng bạn

Ý tưởng kẻ những đường vuông góc trên nền trắng cũng cho bạn một ạo thích thú rất khả quan

3.5. Kệ treo tường handmade

Những chiếc kệ treo tường handmade được làm từ gỗ nhẹ đủ nội lực tạo cho bạn một góc làm việc tinh tế

Chất liệu xốp nhẹ sau đó treo lên bằng sợi dây sẽ rất thú vị và mới mẻ

Ý tưởng sử dụng dây cotton và một thanh gỗ nhẹ tạo nét sinh động cho bức tường trống

3.6. Bảng ghi chú treo tường handmade

Ghi chú là một công việc giúp cho bạn tóm lược lại các thông tin. ghi nhớ dữ liệu và tổ chức công việc cực kì tốt. Thường thì những ghi chú này sẽ được đặt ở phía trước bàn sử dụng việc giúp bạn luôn để ý tới chúng. Mặc dù vậy chúng ta cũng luôn luôn thường lãng quên những ghi chú này. Bởi vì, trông chúng không quá nổi bật, k có sức hút và bạn chả mấy khi đụng tới nó.

Hãy biến chúng trở nên sinh động hơn, bạn sẽ có cảm hứng hơn nhiều đấy. làm một chiếc bảng ghi chú treo tường handmade với những ô vuông trang trí giúp bạn lôi kéo và cảm hứng hơn khi thực hiện các ghi chú này. Bạn cũng thể tận dụng chiếc bảng ghi này bằng mẹo treo lên đó tấm lịch, hình gia đình hoặc một món trang trí nào đó.

Mặc dù khá đơn giản nhưng lại cung cấp nhiều hiệu quả và tinh tế

Cột những thanh tre vuốt tròn lại và bạn đang có một chiếc bảng đầy thích thú

3.7. Bảng đựng đồ treo tường handmade

Tận dụng mảng tường bằng một bảng đựng đồ treo tường handmade vừa giúp bạn khai thông sức ép cho chiếc bàn sử dụng việc của mình. lại vừa đủ sức dùng nó để trang trí và thể hiện sự sáng tạo của mình. Thực hiện bảng đựng đồ treo tường cũng khá đơn giản thôi. trước tiên, bạn cần một tấm gỗ nhẹ hoặc một tấm bìa dày, một sợi dây và vài tấm vải. Sau đó dán những tấm vải lên theo ý mà bạn like. Thế là có được một chiếc bảng đựng đồ treo tường handmade khá ưng ý.

Bạn nên để ý tới sử dụng màu sắc sao cho hài hòa với thiết kế tổng thể

3.8. 

làm

 kệ sách handmade

Kệ sách là một trong những món đồ rất trọng giúp không gian của bạn luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Sẽ thật ý nghĩa nếu bạn đủ sức tự tay mình thực hiện một chiếc kệ sách handmade. Thông thường kệ sách handmade được làm bằng gỗ vụn. vì chúng sẽ dễ tái chế, mà lại cứng cáp chắc chán và rất thẩm mỹ nữa. tuy nhiên, bạn cũng có thể sáng tạo một loại nguyên liệu khác như bìa carton, giấy cứng v..v.

Bằng việc chồng những chiếc hộp gỗ lên nhau là bạn đã có một chiếc kệ sách cá tính

3.9. 

sử dụng

 đèn bàn handmade

Trong ý tưởng này, mình cũng khuyên các bạn chỉ nên dùng chất liệu gỗ để làm khung cho chiếc đèn bàn. vì chúng sẽ đảm bảo độ dĩ nhiên và không bị rỉ điện khi có sự cố. Còn đối với chụp đèn thì đủ sức tận dụng ly giấy không sử dụng để làm cũng được.

Chiếc đèn bàn sử dụng việc sẽ niềm tự hào to lớn mỗi khí có bạn bè tới thăm góc sử dụng việc của bạn

Có lẽ đây sẽ là một chiếc đèn bàn làm việc khá thú vị mà bạn sẽ rất mong muốn sở hữu.

3.10. 

sử dụng

 khay đựng đồ handmade cho bàn 

sử dụng

 việc

Bạn có thể tận dụng bất kì món đồ nào không sử dụng tới trong nhà để làm một chiếc khay đựng đồ cho bàn làm việc của mình. Ý tưởng cũng gần giống với những chiếc hộp đựng bút ở phần trên thôi. Nhưng thay vì để trên mặt bàn vốn đã quá chật chội thì bạn đủ nội lực dán vào đó một chiếc kẹp và đặt ở bên hông bàn làm việc. Chúng sẽ giúp bạn giải quyết câu chuyện thiếu diện tích “công tác” rất tích cực đấy.

LỜI KẾT

Những món đồ trang trí được làm ra bằng máy móc hiện đại ngày càng thể hiện được trình độ cao, chính xác và rất thẩm mỹ. Mặc dù vậy đồ handmade vẫn luôn chiếm được thiện cảm của con người, vì dường giống như trong những đồ đó luôn chứa đựng cá tính riêng rất sống động của chủ nhân nó.

đủ sức nhìn thấy handmade là một bộ môn sáng tạo giúp bạn đủ nội lực thư giãn và luyện tập trí tưởng tượng. độ khéo khéo cho đôi bàn tay của bạn. không những thế, để cho duy trì một niềm cảm hứng làm đồ handmade bạn cần phải thường xuyên lau dọn, sắp xếp ngăn nắp bàn làm việc của mình. Tránh hiện trạng để mọi thứ quá bừa bộn, đóng bụi, v..v. Vì khi đó những món đồ handmade sẽ xuống cấp và sử dụng mất đi gốc cảm hứng sáng tạo của bạn.

chỉ dẫn

thực hiện

đồ tự làm bằng tay

bằng giấy dễ bán

1. Cách 

thực hiện

 hoa hồng bằng giấy nhún 

giản đơn

Giấy nhún là nguyên liệu để thực hiện nên các bông hoa đẹp và nhiều màu sắc.Bạn thực sự có thể tạo ra rất nhiều loại hoa với nguyên liệu là giấy nhún đơn giản bạn có thể đơn giản dễ dàng tìm mua ở những nhà sách hoặc shop hàng bán đồ handmade.

1.1. Nguyên liệu chuẩn bị:

Giấy nhún cắt mảnh khoảng 40 cm ,có sắc màu tùy sở thích của bạn, nên thực hiện khoảng 2 màu thành ra nhưng một đóa hồng thì không nên có quá nhiều màu vì như vậy trông sẽ rất loạn.. 1 cuộn chỉ Kéo Keo sữa Kẽm Sáp màu xanh lá cây ( sử dụng để làm đài hoa và cành hoa)

1.2. 

hướng dẫn

 cách 

làm

Gợi ý một số cách thực hiện đồ tự làm bằng tay bằng giấy độc đáo Hoa hồng giấy nhún nhiều màu sắc ấn tượng và độc đáo

Bước 1: Xoắn 

những

 mảnh giấy nhún

thứ nhất, bạn cầm một mép giấy, và gấp xuống một đoạn khoảng 1 -1.5 cm.

Tiếp tục bằng cách gấp chéo mảnh giấy nhún xuống vuông góc với mép giấy, khoảng 2 -2,5 cm là được. Sau đó, dùng tay trái để giữ chặt mép giấy, tay phải thì bẻ phần giấy đã gấp vừa rồi lên.

Bước 2: Xoắn hết chiều dài đoạn giấy

Ở bước này, làm lại giống như ở bước 2, lần lượt bẻ giấy xuống và gấp giấy lên một cách nhẹ nhàng và thật đều để giữ cho các đoạn giấy chúng ta bẻ được đều nhau, như vậy thì khi cuốn hoa thì sẽ cho ra các bông hoa được đẹp mắt hơn. Tiếp tục làm thao tác này cho đến hết tờ giấy.

Bước 3: Cuộn giấy nhún lại tạo thành hình bông hồng

Sau khi đã xoắn hết chiều dài của đoạn giấy, khởi đầu cuộn thành bông hoa.

Bạn xoắn phần cuối của đoạn giấy lại, và sau đó cuộn tròn lại, hết vòng này đến vòng khác cho tới hết chiều dài của đoạn giấy (nếu các anh chị từng tạo hình bông hoa bằng trái cà chua thì tượng tượng chúng ta cuộn giấy giống với cách cuộn cà chua lại đó).

Bước 4: Cột chỉ

Sau khi đã cuốn xong ,dùng một sợi chỉ để cột lại để giữ hoa cho chắc, không bị bung ra.

Bước 5: 

thực hiện

 cành

Để làm cành thì cũng rất dễ, thứ nhất cắt kẽm thành các đoạn có chiều dài khoảng 10 -15 cm tùy ý.

Sau đó dùng kẽm cắm vào cuống hoa ( ở phía dướichỗ các anh chị cột chỉ)

Để làm đài hoa, dùng sáp màu xanh lá cây gập lại và cắt nhọn một đầu để làm đài hoa, một bông hồng thì có 5 nhánh của đài hoa. các anh chị cứ tiếp tục như vậy cho đến hết những bông hoa còn lại thế là xong, đó là toàn thể cách làm thực hiện hoa hồng bằng giấy nhún đó.

2. Cách 

làm

hoa hồng bằng giấy A4

2.1. Nguyên liệu cần 

sắp xếp

24 tờ giấy A4 trắng ( số lượng thực sự có thể thay đổi theo mục đích của bạn) Súng bắn keo hoặc bạn cũng có thể sử dụng keo nến Sáp màu xanh lá Kẽm số 22 Kìm bấm Kéo Dây ruy băng

2.2.Hướng dẫn cách

làm

Bước 1: in mẫu cánh hoa và lá lên giấy a4 theo những kích cỡ khác nhau: mẫu nhỏ có 3 cánh, mẫu trung bình có 4 cánh và mẫu lớn có 3 cánh. Bạn nên in mỗi kích cỡ trên 8 tờ giấy a4 khác nhau.

Gợi ý một vài cách thực hiện đồ tự làm bằng tay bằng giấy độc đáo Cách thực hiện hoa hồng handmade bằng giấy A4 đơn giản và ấn tượng còn nếu không có sẵn máy in thì có thể vẽ mẫu cánh hoa ra giấy bằng bút chì, tương tự thì vẽ 3 mẫu thực hiện khuôn và 1 mẫu lá để thực hiện đài hoa, sau đó thì cắt ra và sử dụng khuôn mẫu đó để vẽ những cánh hoa và lá lên các tờ khác để thống nhất kích cỡ.

Bước 2: Cắt mẫu

Tiếp theo, tiến hành cắt mẫu các cánh hoa và lá ra, để cho hoa hồng hoàn thành được đẹp và tự nhiên hơn thì ta sẽ thực hiện cong các cánh hoa bằng cách vuốt mũi kéo.

Bước 3: Cắt kẽm

Tiếp tục bằng cách cắt những sợi kẽm dài khoảng 30 cm rồi uốn cong một đầu lại thật khéo léo

Bước 4: Dán cánh hoa luồn vào kẽm

Sử dụng súng bắn keo hoặc keo nến để dán mẫu cánh hoa nhỏ có 3 cánh vào chỗ kẽm hình giọt nước; các cánh hoa dùng keo dán lại với nhau: một hoa có 3 cánh, một hoa có 4 cánh, 2 hoa có 5 cánh.

Lần lượt luồn các cánh hoa vào sợi kẽm theo thứ tự: 3 cánh, 4 cánh, 5 cánh và sau cuối là đài hoa

Bước 5: Tạo thành hình dáng bông hồng

Tạo thành bông hồng bằng cách kéo sát những cánh hoa lại với nhau và dùng sáp màu xanh lá cuốn hết sợi kẽm lại, bắt đầu từ đài hoa và xuống hết sợi kẽm để tạo thành cành hoa. Thế là xong 1 bông hồng, và những bông còn lại làm tương tự như vừa rồi.

Bước 6: xong xuôi

hinh nen hoa dep cho may tinh (13)

cuối cùng, bó những cành hoa lại với nhau, và lấy sáp xanh quấn quanh các cành hoa lại để tạo thành một bó hoàn chỉnh.

Sử dụng dây ruy băng để thắt một chiếc nơ xinh xắn và kết thúc quá trình. Thế là đóa hồng trắng tinh khôi được thực hiện từ giấy a4 đã hoàn thành và thật xinh đẹp.

3.Cách 

thực hiện

 thiệp trái tim cổ điển

3.1.Chuẩn bị:

Giấy bìa màu trắng, Giấy báo Vải dạ đỏ Dây đăng-ten, Kéo Keo dán

3.2.Cách làm:

Bước 1:Cắt giấy bìa trắng thành 1 hình chữ nhật, sau đó gấp đôi lại làm tấm thiệp.

Bước 2: Cắt giấy màu nâu nhạt thành hình vuông có kích thước bằng ½ tấm thiệp, sau đó vò cho hơi nhàu để tạo nếp nhăn. Cắt giấy báo thành 1 hình vuông có kích thước nhỏ hơn giấy màu nâu 1cm. Cắt vải dạ màu đỏ thành 1 hình trái tim nhỏ.

Bước 3: Cắt dây đăng-ten thành 1 đoạn ngắn rồi dán lên giữa tấm giấy màu nâu. Dán trái tim màu đỏ lên giữa tấm giấy báo.

Bước 4: sau cùng, bạn dán tấm giấy báo lên trên tấm giấy màu nâu, rồi dán tấm giấy màu nâu lên trên tấm thiệp nữa là xong.

Sau 4 bước đơn giản trên, thực hiện bạn đã hoàn thành mẫu thiệp Valentine trái tim cổ điển rồi đó. Thiệp đơn giản nhưng thực sự có thể chất chứa nhiều tình cảm đấy. Người đó đảm bảo sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bạn đã bỏ thời gian và công sức ra để thể hiện tình cảm với người đó như vậy.

Cách bán hàng online hiệu quả nhất 2020 cho người mới bắt đầu

Ý tưởng kinh doanh nhỏ chỉ với 30 triệu cho tất cả mọi người

Top 5 mặt hàng dễ kinh doanh nhất năm 2020

Nguồn: Tổng hợp

Làm Thế Nào Để Khởi Nghiệp Kinh Doanh Đồ Handmade?

Hẳn bạn đã từng nghe thấy câu ” Bạn có thể bán những thứ này!” từ bạn bè và gia đình của mình – những người đã được tặng các món đồ handmade tinh xảo do bạn làm ra hoặc chứng kiến sự khéo tay của bạn. Như bạn đã biết, điều đó không phải là dễ dàng. Hãy tham khảo các bước trong bài viết này để khởi nghiệp kinh doanh đồ handmade thành công.

Thiết lập một mối quan hệ kinh doanh với nhà sản xuất, đại lý bán buôn và nhà cung cấp các nguyên phụ liệu mà bạn sử dụng (vải, len, sợi, giấy, sơn, hộp đựng, dụng cụ cầm tay hay dụng cụ điện, v.v…). Liệu bạn có thể tìm thấy các doanh nghiệp này ở đâu? Google sẽ trở thành đối tác kinh doanh tốt nhất của bạn. Đơn giản chỉ cần nhập vào những gì bạn đang tìm kiếm, chẳng hạn như bán buôn phụ liệu handmade, cung cấp dụng cụ làm đồ handmade hoặc sản xuất nguyên liệu handmade, v.v… Có hàng ngàn kết quả sẽ xuất hiện trước mặt bạn.

2. Bắt đầu ghi chép sổ sách

Bạn định tự mình làm việc này? Nếu vậy sẽ tốt cho bạn! Nếu bạn đã quen với việc ghi chép sổ sách (thậm chí ở mức tối thiểu), bạn có thể sử dụng các phầm mềm tính toán hoặc đầu tư phần mềm kế toán cơ bản và dựa vào đó để có được thông tin bạn cần. Lựa chọn phần mềm nào có thể theo dõi không chỉ doanh số bán hàng và lãi lỗ mà còn cả chi phí và tình trạng hàng tồn kho của bạn.

Nếu bạn không giỏi trong việc ghi chép sổ sách hoặc bạn không muốn làm việc này, đầu tư tốt nhất bạn có thể làm cho doanh nghiệp của mình là tìm một nhân viên kế toán tốt. Hãy tham gia một lớp kế toán cơ bản. Thậm chí cả khi bạn lựa chọn thuê người quản lý sổ sách, bạn vẫn cần phải có một vài hiểu biết về tình hình tài chính của mình.

4. Tạo không gian riêng cho bạn

Bạn đã có không gian làm việc tại nhà để có thể làm việc liên tục và việc tạo ra các sản phẩm handmade sẽ không chiếm toàn bộ ngôi nhà của bạn hay chưa? Hãy cách ly khu vực làm việc khỏi không gian sống của bạn. Nếu bạn định thực sự biến việc làm đồ handmade của bạn thành “kinh doanh”, hãy duy trì cuộc sống cá nhân của bạn, sau đó “đi làm việc” giống như thể bạn đã đi bên ngoài ngôi nhà của mình, đi ăn trưa, nghỉ giải lao.

Bảng giá website doanh nghiệp

5. Chuẩn bị hàng tồn kho

Cho dù bạn có kế hoạch bán những sản phẩm sáng tạo tinh xảo của mình ở bên ngoài ngôi nhà của bạn, trên trực tuyến, tại hội chợ đồ handmade, chợ tập trung những người làm đồ handmade… bạn cần phải có đủ hàng tồn kho để thu hút khách hàng. Bạn có kế hoạch ký gửi các sản phẩm của mình? Hãy tìm kiếm nhà bán lẻ chấp nhận các mặt hàng ký gửi. Giới thiệu mẫu các sản phẩm hiện tại của bạn. Nhà bán lẻ có thể chấp nhận một hoặc nhiều mặt hàng. Hãy chuẩn bị để thực hiện các đơn đặt hàng.

6. Xây dựng mạng lưới

Hãy tham gia các hội, nhóm, câu lạc bộ làm đồ handmade hiện có hoặc khởi tạo mạng lưới của riêng bạn. Có hàng ngàn người giống như bạn rất thích trao đổi ý tưởng, chia sẻ cơ sở khách hàng, liên kết với nhau trong cộng đồng để có hội chợ thủ công của riêng mình. Các nhà bán lẻ đồ handmade ở địa phương của bạn có diễn đàn hay không? Hãy tìm các nhóm làm đồ handmade mà bạn có thể tham gia hoặc đăng lên các ghi chú riêng của bạn mời những người làm đồ handmade để tạo thành câu lạc bộ có cùng sở thích. Tham dự một vài buổi họp mặt, theo dõi các diễn đàn nghệ thuật và thủ công ở địa phương của bạn. Hãy trở nên hữu hình.

10 mẫu giày thể thao khó lòng có thể phân biệt thật giả

báo giá thiết kế website bán hàng

7. Một số lời khuyên

Hãy nhớ rằng có nhiều rất nguồn tài nguyên miễn phí cũng như trả phí có thể giúp bạn khởi nghiệp. Bạn có thể tìm kiếm trong các buổi triển lãm thương mại về đồ handmade để có được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Một điều nữa cần lưu ý là nơi bạn sẽ bán các mặt hàng handmade của mình. Việc lên kế hoạch cho điều này một cách cẩn thận có thể tạo ra sự khác biệt. Hãy đảm bảo rằng các sản phẩm của bạn phù hợp với nơi bạn bán và không bị nằm ngoài mối quan tâm của những khách hàng sẽ có mặt ở đó.

Xác định xem liệu bạn có không gian lưu trữ cho hàng tồn kho, nguyên phụ liệu và các mặt hàng đã hoàn thiện hay không. Nếu không, hãy cân nhắc việc tạo thêm không gian.

Hãy làm những thứ chỉ mất một chút thời gian và dễ dàng để thực hiện.

Đừng bán các mặt hàng của bạn với giá quá thấp.