Tạo Mối Quan Hệ Giữa Hai Bảng Trong Excel

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Chữ Ký Đẹp Mắt Đẹp Cả Số Mệnh Và Tương Lai
 • Hướng Dẫn Cách Ký Tên Đẹp Bằng Tay
 • Tạo Một Flowchart Trong Powerpoint Bằng Templates
 • Hướng Dẫn Tạo Usb Boot Đa Năng Cứu Hộ Máy Tính Chuẩn Legacy/uefi
 • Tạo Usb Boot Cứu Hộ Máy Tính [Uefi
 • Bạn đã bao giờ dùng hàm VLOOKUP để đưa cột từ một bảng sang một bảng khác? Giờ đây khi Excel có Mô hình Dữ liệu dựng sẵn, thì VLOOKUP đã trở nên lỗi thời. Bạn có thể tạo một mối quan hệ giữa hai bảng dữ liệu, dựa vào những dữ liệu khớp nhau trong từng bảng. Sau đó, bạn có thể tạo trang Power View, dựng PivotTable và các báo cáo khác với các trường từ mỗi bảng, ngay cả khi các bảng đó xuất phát từ các nguồn khác nhau. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu về doanh số bán hàng theo khách hàng, bạn có thể muốn nhập và liên kết dữ liệu hiển thị thời gian thông minh để phân tích các mẫu hình doanh số bán hàng theo năm và tháng.

  Tất cả các bảng trong sổ làm việc đều được liệt kê trong các danh sách Trường PivotTable và Power View.

  1. Hãy bảo đảm sổ làm việc có chứa tối thiểu hai bảng và mỗi bảng đều có một cột có thể được ánh xạ tới một cột trong bảng kia.

  2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây: định dạng dữ liệu dưới dạng bảnghoặc nhập dữ liệu bên ngoài dưới dạng bảng trong trang tính mới.

  3. Xác nhận rằng cột ở một trong các bảng có các giá trị dữ liệu duy nhất và không có giá trị trùng lặp. Excel chỉ có thể tạo mối quan hệ nếu một cột có chứa các giá trị duy nhất.

   Ví dụ, để liên kết doanh số bán hàng theo khách hàng với hiển thị thời gian thông minh, cả hai bảng phải chứa ngày tháng có cùng một định dạng (ví dụ: 1/1/2012) và tối thiểu một bảng (hiển thị thời gian thông minh) chỉ liệt kê mỗi ngày một lần trong cột đó.

  Nếu Mối quan hệ bị mờ, thì đó là vì sổ làm việc của bạn chỉ chứa một bảng.

   Bấm OK.

  Tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa các bảng trong Excel

  Ghi chú về mối quan hệ

  Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian thông minh với dữ liệu chuyến bay hàng không

  “Có thể cần phải có mối quan hệ giữa các bảng”

  Bước 1: Xác định bảng nào cần được chỉ rõ trong mối quan hệ

  Bước 2: Tìm các cột có thể được dùng để tạo đường dẫn từ một bảng đến bảng tiếp theo

  Ghi chú về mối quan hệ

  • Bạn sẽ biết mối quan hệ có tồn tại hay không khi bạn kéo các trường từ các bảng khác nhau vào danh sách Trường PivotTable. Nếu bạn không được nhắc tạo mối quan hệ, thì có nghĩa là Excel đã có thông tin mối quan hệ cần thiết để liên kết dữ liệu.

  • Việc tạo mối quan hệ cũng tương tự như việc dùng VLOOKUP: bạn cần các cột có chứa dữ liệu khớp để Excel có thể tham chiếu chéo các hàng trong một bảng với các hàng trong bảng khác. Trong ví dụ hiển thị thời gian thông minh, bảng Khách hàng sẽ cần có các giá trị ngày mà những giá trị này cũng tồn tại trong bảng hiển thị thời gian thông minh.

  • Trong mô hình dữ liệu, mối quan hệ bảng có thể là một-một (mỗi hành khách có một thẻ lên máy bay) hoặc một-nhiều (mỗi chuyến bay có nhiều hành khách) nhưng không thể là nhiều-nhiều. Mối quan hệ nhiều-nhiều gây ra lỗi phụ thuộc vòng tròn, chẳng hạn như “Đã phát hiện sự phụ thuộc vòng tròn”. Lỗi này sẽ xảy ra nếu bạn đặt kết nối trực tiếp giữa hai bảng có quan hệ nhiều-nhiều hoặc kết nối gián tiếp (một chuỗi các mối quan hệ bảng là quan hệ một-nhiều trong từng mối quan hệ nhưng là quan hệ nhiều-nhiều khi xem từ đầu này đến đầu kia. Đọc thêm về Mối quan hệ giữa các bảng trong Mô hình Dữ liệu.

  • Kiểu dữ liệu trong hai cột phải tương thích. Hãy xem Kiểu dữ liệu trong Mô hình Dữ liệu Excel để biết chi tiết.

  • Có thể có các cách khác trực quan hơn để tạo mối quan hệ, đặc biệt là khi bạn không biết chắc cần dùng cột nào. Hãy xem Tạo mối quan hệ trong Dạng xem Sơ đồ trong Power Pivot.

  Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian thông minh với dữ liệu chuyến bay hàng không

  Bạn có thể tìm hiểu về cả mối quan hệ bảng và hiển thị thời gian thông minh bằng cách dùng dữ liệu miễn phí trên Microsoft Azure Marketplace. Một vài bộ trong số các bộ dữ liệu này rất lớn, đòi hỏi phải có kết nối internet nhanh để hoàn thành tải xuống dữ liệu trong một khoảng thời gian hợp lý.

  1. Bắt đầu Power Pivot trong bổ trợ Microsoft Excel và mở cửa sổ Power Pivot.

  2. Nhập tài khoản Microsoft của bạn và bấm Đăng nhập. Xem trước dữ liệu sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

  3. Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

  4. Bấm Tiếp.

  5. Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

  6. Bấm Tiếp.

  7. Lưu ý rằng DateKey trong BasicCalendarUS có định dạng 1/1/2012 12:00:00 SA. Bảng On_Time_Performance cũng có cột ngàygiờ, FlightDate, mà các giá trị trong cột này được xác định ở cùng một định dạng: 1/1/2012 12:00:00 SA. Hai cột chứa dữ liệu khớp nhau, có cùng một kiểu dữ liệu và tối thiểu một trong các cột ( DateKey) chỉ chứa giá trị duy nhất. Trong một vài bước tiếp theo, bạn sẽ dùng các cột này để liên kết bảng.

  8. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy bấm PivotTable để tạo PivotTable trong trang tính mới hoặc trang tính hiện có.

  9. Lưu ý rằng bây giờ PivotTable liệt kê các tháng nhưng tổng cộng số phút giống nhau cho mọi tháng. Các giá trị lặp lại, giống hệt nhau cho thấy rằng cần có một mối quan hệ.

  10. Trong Danh sách Trường, trong “Có thể cần mối quan hệ giữa các bảng”, hãy bấm Tạo.

  11. Lưu ý rằng tổng số phút bị hủy của mỗi tháng bây giờ đã khác nhau.

  Bây giờ bạn có thể phân chia các chuyến bay đến bị hoãn theo năm và tháng hoặc các giá trị khác trong lịch.

  Mẹo: Theo mặc định, các tháng được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Dùng bổ trợ Power Pivot, bạn có thể thay đổi cách sắp xếp để các tháng xuất hiện theo thứ tự thời gian.

  1. Hãy bảo đảm bảng BasicCalendarUS đang mở trong cửa sổ Power Pivot.

  2. Trên bảng Trang đầu, hãy bấm Sắp xếp theo Cột.

  3. Trong Sắp xếp, hãy chọn MonthInCalendar

  4. Trong Theo, hãy chọn MonthOfYear.

  Bây giờ PivotTable sắp xếp từng kết hợp tháng-năm (Tháng 10 năm 2011, Tháng 11 năm 2011) theo số tháng trong năm (10, 11). Thay đổi thứ tự sắp xếp thật dễ dàng vì nguồn cấp DateStream cung cấp tất cả các cột cần thiết để thực hiện thành công tình huống này. Nếu bạn đang dùng bảng hiển thị thời gian thông minh khác, bạn sẽ thực hiện bước khác.

  “Có thể cần phải có mối quan hệ giữa các bảng”

  Khi bạn thêm các trường vào PivotTable, bạn sẽ được thông báo liệu có cần mối quan hệ bảng để làm cho các trường bạn đã chọn trong PivotTable có ý nghĩa hay không.

  Mặc dù Excel có thể cho bạn biết khi nào cần mối quan hệ nhưng nó không thể cho bạn biết cần dùng bảng và cột nào hoặc liệu có thể có mối quan hệ bảng nữa hay không. Hãy thử làm theo các bước sau đây để có câu trả lời bạn cần.

  Bước 1: Xác định bảng nào cần được chỉ rõ trong mối quan hệ

  Nếu mô hình của bạn chỉ chứa một vài bảng, bạn có thể nhanh chóng thấy rõ cần dùng những bảng nào. Nhưng với các mô hình lớn hơn, bạn có thể dùng một số trợ giúp. Một phương pháp là dùng Dạng xem Sơ đồ trong Power Pivot bổ trợ. Dạng xem Sơ đồ cung cấp dạng biểu thị trực quan của tất cả các bảng trong Mô hình Dữ liệu. Dùng Dạng xem Sơ đồ, bạn có thể nhanh chóng xác định bảng nào tách biệt với phần còn lại của mô hình.

  Bước 2: Tìm các cột có thể được dùng để tạo đường dẫn từ một bảng đến bảng tiếp theo

  Sau khi bạn đã xác định ngắt kết nối bảng nào từ phần còn lại của mô hình, hãy xem lại các cột của bảng để xác định xem liệu một cột khác, ở vị trí khác trong mô hình đó, có chứa các dữ liệu khớp nhau hay không.

  Ví dụ, giả sử bạn có mô hình có chứa doanh số bán sản phẩm theo vùng lãnh thổ và sau đó bạn nhập dữ liệu nhân khẩu học để tìm hiểu xem có mối tương quan nào giữa doanh số bán hàng và xu hướng nhân khẩu học trong từng vùng lãnh thổ hay không. Vì dữ liệu nhân khẩu học xuất phát từ nguồn dữ liệu khác, cho nên ban đầu các bảng dữ liệu này tách biệt so với phần còn lại của mô hình. Để tích hợp dữ liệu nhân khẩu học với phần còn lại của mô hình, bạn sẽ cần tìm cột trong một trong số các bảng nhân khẩu học tương ứng với bảng mà bạn đã dùng. Ví dụ, nếu dữ liệu nhân khẩu học được sắp xếp theo khu vực và dữ liệu doanh số bán hàng của bạn chỉ rõ việc bán hàng diễn ra ở khu vực nào, thì bạn có thể liên kết hai bộ dữ liệu bằng cách tìm cột chung, chẳng hạn như Tiểu bang, mã Zip hay Khu vực để thực hiện tra cứu.

  Ngoài các giá trị khớp nhau, có một vài yêu cầu bổ sung đối với việc tạo mối quan hệ:

  • Các giá trị dữ liệu trong cột tra cứu phải là giá trị duy nhất. Nói cách khác, cột đó không được chứa các mục trùng lặp. Trong Mô hình Dữ liệu, chuỗi null và rỗng tương đương với chuỗi trống, đó là giá trị dữ liệu riêng biệt. Điều này có nghĩa là bạn không thể có nhiều giá trị null trong cột tra cứu.

  • Kiểu dữ liệu của cả cột nguồn và cột tra cứu phải tương thích. Để biết thêm thông tin về kiểu dữ liệu, hãy xem Kiểu dữ liệu trong Mô hình Dữ liệu.

  Để tìm hiểu thêm về mối quan hệ bảng, hãy xem Mối quan hệ giữa các bảng trong Mô hình Dữ liệu.

  Đầu Trang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Biển Chức Danh Để Để Bàn Đẹp
 • Cách Làm Bảng Tên Chức Danh Để Bàn Bằng Ms Word 2007,2010
 • Cách Tạo Id Apple Không Có Thẻ Tín Dụng
 • Cách Thêm Chữ Ký Email Trong Microsoft Office 365
 • Đơn Giản Trang Cá Nhân Với Cách Tạo Album Trên Facebook Bằng Điện Thoại
 • Các Cách Tạo Bảng Trong Excel 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Bảng Trong Excel 2010
 • Cách Tạo Mật Khẩu An Toàn Ngẫu Nhiên Trong Excel 2/2021
 • Cách Tạo Bảng Trong Excel, Chèn Bảng (Table) Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Tạo Bảng Trong Excel, Hướng Dẫn Chèn Bảng Trong Excel
 • Cách Tạo Bảng & Định Dạng Bảng Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022
 • Các cách tạo bảng trong excel 2013 được sử dụng phổ biến cho dân văn phòng. Ứng dụng cách tạo bảng để lập các bảng dữ liệu vừa đơn giản lại dễ hiểu.

  Một trong những thao tác đơn giản khi sử dụng excel để sử lý dữ liệu là tạo bảng trong excel. Để quản lý tốt các dữ liệu trong excel thì việc tạo bảng cho các bảng dữ liệu trong excel là rất cần thiết. Lợi thế khi tạo bảng trong excel mà bạn nhận thấy đó là dễ dàng tìm kiếm, tính toán hay quản lý và phân tích dữ liệu,…Mà cách tạo bảng trong excel lại rất đơn giản, bạn dễ dàng có thể tạo cho mình một bảng tính trong excel.

  Các cách tạo bảng trong excel 2013:

  Cách 1: Tạo bảng trong excel sử dụng kiểu mặc định

  Với kiểu tạo bảng dùng mặc định đã có sẵn, bạn chỉ cần sử dụng những thanh công cụ phía trên để hoàn thành cho mình bảng tính. Chỉ cần làm theo các bước:

  Bước 1:

  Chọn vùng dữ liệu trong phạm vi bạn muốn tạo bảng, ô có thể chứa dữ liệu hoặc không chứa dữ liệu.

  Bước 2:

  Chọn Insert trên thanh công cụ của excel. Thanh công cụ phía dưới hiện ra, bạn chọn Table hoặc bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl +T hoặc đơn giản hơn là Crtl +L.

  Nếu phạm vi bạn chọn đã bao gồm các mục thì bạn đánh dấu vào ô trống trước My table has headers.

  Hoặc, phạm vi dữ liệu bạn chọ chưa bao gồm tiêu đề bảng, bạn hãy bỏ đánh dấu ô trống Mu table has headeres.

  Ở đầu các cột của bảng sẽ xuất hiện với các tên tiêu đề mặc định như Column 1, Column 2 … các bạn có thể thay đổi tên tiêu đề theo ý muốn.

  Bước 1: Chọn vùng dữ liệu hoặc ô mà bạn muốn tạo bảng trong excel.

  Bước 2: Trên thanh công cụ hiện ra bạn chọn tab Home, hiện ra Styles bạn nhấn Format as table và chọn định dạng bảng các bạn muốn tạo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tạo Bảng Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng, Chỉnh Sửa Bảng Trong Excel 2007, 2010, 2013 Và 2022
 • Cách Tạo Bảng Trong Excel, Chèn Table Đơn Giản
 • Cách Tạo Tài Khoản Youtube Trên Điện Thoại
 • Hướng Dẫn: Tạo Tài Khoản Mạng Xã Hội Weibo Với Số Điện Thoại Việt Nam
 • Tạo Mục Lục Cho Sheet Trong Excel Và Cách Tạo Liên Kết Các Sheet

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Mục Lục Trong Excel
 • Cách Viết Số Mũ Trong Excel Đơn Giản, Chi Tiết
 • File Excel Quản Lý Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Khách Hàng
 • Các Hàm Cộng, Trừ, Nhân, Chia Trong Excel
 • Hướng Dẫn 9 Cách Thay Đổi & Tùy Chỉnh Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel
 • data-full-width-responsive=”true”

  Như các bạn đã biết đó là, khi trong một file Excel có quá nhiều Sheet thì việc di chuyển qua lại giữa các Sheet sẽ gặp rất nhiều khó khăn và còn hay bị nhầm lẫn nữa. Điều này chắc chắn sẽ gây khó chịu khi làm việc, nhất là khi bạn đang cần thao tác gấp để hoàn thành công việc.

  Để giải quyết cho vấn đề này thì có nhiều bạn đã sử dụng cách đặt tên cho Sheet càng ngắn càng tốt để có nhiều không gian hiển thị hơn, tuy nhiên nếu có quá nhiều Sheet (trên 25) thì cách này cũng không khả thi cho lắm và tất nhiên việc đặt tên quá ngắn sẽ không hiển thị hết nội dung của nó.

  Ví dụ mình có 1 file bao gồm các Sheet: Số liệu về số ca mắc bệnh tay chân miệng của 12 huyện, số liệu cộng dồn từ năm 2010 đến 2022 của cả tỉnh và các Sheet phân tích số liệu để vẽ hình. Tổng cộng là 27 Sheet như hình bên dưới.

  Đầu tiên chọn Sheet mà bạn làm việc với nó nhiều nhất: Ví dụ là Sheet 2022 đi.

  – Trường hợp 1: Các Sheet nằm chung 1 file thì bạn làm như sau:

  data-full-width-responsive=”true”

  + Bước 4: Sau khi làm cho các năm từ 2010 đến 2022 thì mình được kết quả như hình dưới:

  Tips: Tại các Sheet 2010 đến 2022 các bạn cũng làm Hyperlink để quay lại Sheet 2022 hoặc bất cứ Sheet nào mà bạn muốn để dễ dàng chuyển sang Sheet đó.

  – Trường hợp 2: Các Sheet nằm khác file thì bạn làm như sau:

  + Bước 3: Chọn file tại 1 trong các mục.

  • Current Folder: Thư mục hiện hành
  • Browsed Pages: Tìm nơi lưu file
  • Recent Files: Các file mở gần đây

  – Chọn Remove Hyperlink là xong.

  Cách 1:

  – Chọn Delete là xong.

  Nếu code trên không được, bạn sử dụng code này !

  + Bước 2: Sau đó tại file Excel của mình bạn nhấn ALT + F11, để mở trình điều khiển Macros.

  CTV: Nguyễn Xuân Ngọc – Blogchiasekienthuc.com

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách In Phiếu Lương, Phiếu Thu Chi, Phiếu Xuất Nhập Kho Hàng Loạt Trong Excel
 • 5 Cách Tìm Và Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel (Cập Nhật 2022)
 • Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tính Lương, Làm Bảng Lương
 • Hướng Dẫn Cách Làm Bảng Lương Đơn Giản Nhất Trên Excel!
 • Hướng Dẫn Tạo Siêu Liên Kết Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Bảng Lương Đơn Giản Nhất Trên Excel!
 • Hướng Dẫn Cách Tính Lương, Làm Bảng Lương
 • Cách Lọc Dữ Liệu Trong Excel
 • 5 Cách Tìm Và Lọc Dữ Liệu Trùng Nhau Trong Excel (Cập Nhật 2022)
 • Cách In Phiếu Lương, Phiếu Thu Chi, Phiếu Xuất Nhập Kho Hàng Loạt Trong Excel
 • Lượt Xem:1569

  Hướng dẫn tạo siêu liên kết trong Excel

  Bảng tính Excel lý tưởng cho việc tạo bản ghi chi tiết hoặc lưu trữ lượng lớn dữ liệu.

  Tuy nhiên, với các siêu liên kết trong Excel, bạn có thể thực hiện thêm một bước nữa bằng cách chuyển đổi bảng tính của bạn thành toàn bộ hệ thống gửi liên kết tới nhiều tài liệu khác.

  Ví dụ: nếu bạn có bảng tính theo dõi chi tiêu của mình, bạn có thể liên kết hình ảnh được quét của mọi hóa đơn hoặc biên lai mà bạn đã nhận được với bảng tính này. Mỗi tài liệu này sau đó có thể được mở ra bằng cách nhấp vào liên kết (xem bên dưới).

  Cách tạo siêu liên kết trong Excel

  Các bước sau mô tả cách tạo siêu liên kết trong Excel:

  Chọn ô mà bạn muốn thêm siêu liên kết vào;

  Mở hộp thoại ‘ Chèn siêu liên kết‘ bằng cách:

  Chọn tùy chọn Siêu kết nối từ tab ‘ Chèn‘ của ruy-băng Excel:

  Sử dụng chuột để kích chuột phải vào ô và sau đó chọn Hyperl i nk từ menu chuột phải:

  Tùy chọn siêu liên kết trên menu chuột phải

  Sử dụng phím tắt Ctrl + K .

  Bất kỳ một trong ba tùy chọn này sẽ mở ra hộp thoại Chèn siêu liên kết , được hiển thị bên dưới:

  Nhập văn bản bạn muốn hiển thị trong trang tính Excel vào trường T ext để hiển thị: ở đầu hộp thoại, sau đó sử dụng các tùy chọn trong hộp thoại để xác định địa chỉ liên kết của bạn.

  Các loại siêu liên kết có sẵn được liệt kê ở phía bên tay trái của cửa sổ ‘ Chèn siêu kết nối’. Chúng được mô tả, riêng lẻ, bên dưới:

  Siêu liên kết đến một Tệp hiện có hoặc Trang Web

  Tùy chọn mặc định trong hộp thoại ‘ Chèn Siêu liên kết‘ là tạo liên kết tới một Tệp Hiện có hoặc Trang Web.

  Bạn có thể điều hướng đến tệp hoặc trang web hoặc bạn có thể nhập địa chỉ của tệp hoặc trang web trực tiếp vào trường Addr e ss: của hộp thoại.

  Siêu liên kết đến một vị trí được chỉ định trong tệp

  Nếu tệp bạn liên kết đến là tệp Excel, bạn có thể đặt siêu kết nối để đi đến một vị trí được chỉ định trong tệp mà bạn liên kết đến.

  Để thực hiện việc này, trước tiên hãy chọn tệp bạn muốn liên kết đến và sau đó:

  Cửa sổ Excel để siêu liên kết đến vị trí trong tài liệu

  Nhấp vào nút B o okmark … (nằm ở bên tay phải của hộp thoại ‘ Chèn Siêu liên kết’).

  Điều này làm cho hộp thoại ‘ Chọn địa điểm trong tài liệu‘ để mở (xem bên phải ).

  Hộp thoại ‘ Chọn địa điểm trong tài liệu‘ cung cấp cho bạn tùy chọn để chọn một địa điểm cụ thể trong tài liệu.

  Ví dụ, hộp thoại bên phải sẽ liên kết đến ô B5 trên Sheet2 của sổ làm việc Excel đã chọn.

  Khi bạn đã xác định vị trí mà bạn muốn liên kết đến, bấm OK để đóng hộp thoại ‘ Chọn địa điểm trong tài liệu‘ và sau đó bấm OK trong hộp thoại ‘ Chèn siêu kết nối‘.

  Siêu liên kết đến một địa điểm trong tài liệu này

  Cửa sổ Excel để siêu liên kết đến vị trí trong tài liệu này

  Tùy chọn thứ hai ở bên trái của hộp thoại ‘ Chèn siêu kết nối’ là để siêu liên kết đến một vị trí trong tài liệu này.

  Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ thấy các tùy chọn cho phép bạn chọn một trang tính và chỉ định tham chiếu ô trong sổ làm việc Excel hiện tại.

  Trong ví dụ được hiển thị ở trên (bên phải) , siêu kết nối sẽ đưa người dùng đến ô C3 trên Sheet3 của sổ làm việc Excel hiện tại.

  Liên kết đến một tài liệu mới

  Tùy chọn thứ ba ở bên trái hộp thoại ‘ Chèn siêu liên kết‘ là tạo liên kết tới Tài liệu mới. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ thấy một cửa sổ yêu cầu bạn chỉ định tên và vị trí của tài liệu mới được yêu cầu. Nếu bạn nhập các chi tiết này, và nhấn OK , một tài liệu Excel mới sẽ được tạo và được siêu liên kết đến.

  Siêu liên kết đến địa chỉ email

  Tùy chọn cuối cùng bên trái của cửa sổ ‘ Chèn siêu liên kết’ là tạo liên kết đến địa chỉ email. Việc chọn tùy chọn này cho phép bạn chỉ định một địa chỉ email để liên kết đến, bằng cách nhập địa chỉ trực tiếp vào cửa sổ, hoặc chọn từ các địa chỉ email được sử dụng gần đây.

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quản Lý Nhập Xuất Tồn Bằng Excel
 • Hướng Dẫn Cách Bật, Tắt Đường Kẻ Mờ Trong Excel
 • Cách Tự Viết Chương Trình Tổng Hợp, Thống Kê Bằng Vba Trên Excel
 • Phần Mềm Tính Lô Đề Bằng Excel: Phương Pháp Tính Lô Đề Hiệu Quả Nhất Hiện Nay
 • Hướng Dẫn Viết Chương Trình Tổng Hợp, Thống Kê Bằng Vba Trên Excel
 • 2 Cách Đơn Giản Tạo Liên Kết Hyperlink Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hyperlink Là Gì? Cách Tạo Hyperlink Như Thế Nào??
 • Cách Tạo Phước Đức Phức Báu Mỗi Ngày, Hãy Là Người Sống Có Tâm Có Phước Đức
 • Hướng Dẫn Tạo Google Drive Mail Edu Miễn Phí Bằng Bot
 • #1 Giúp Mình Cách Tạo Tài Khoản Gmail Nhanh Nhất?
 • #1 Cách Tạo Tài Khoản Gmail Google Giao Diện Mới 2022
 • Bạn đang cần tạo liên kết với các File trong một Folder vào một bảng tính Excel. Bạn đã có cột lưu tên File và cần một cách để tạo liên kết HYPERLINK nhanh chóng và thuận tiện.

  Trong Excel, bạn có thể sử dụng HYPERLINK để tạo liên kết. Nhưng cách này thì bạn sẽ cần thực hiện cập nhật đường dẫn cho HYPERLINK mỗi khi có File. Vậy nếu bạn cần một cách nhanh hơn hay tự động thì bài viết này sẽ giúp bạn.

  Tạo Hyperlink bằng FORMULA

  Để tạo được liên kết tới File bằng hàm HYPERLINK bằng cách sau, trước tiên bạn cần lấy đường dẫn của File.

  📝Các File nên nằm chung trong một Folder. Và tên của File cần được lưu tại 1 cột trên bảng tính Excel.

  Trên Windows, bạn có thể lấy đường dẫn của File bằng cách chuột phải vào File và chọn Properties. Trong tab Security, đường dẫn đầy đủ của File sẽ là Object name ➡ Bạn hãy Copy đường dẫn đó.

  D:16.Exceltest-vbahyperlinkdoc-pdfdoc1.pdf

  Tiếp theo, tùy biến thành liến kết HYPERLINK đến với tên File tại cột B.

  =HYPERLINK("D:16.Exceltest-vbahyperlinkdoc-pdf"&B2&".pdf";B2)

  Trong đó:

  • D:16.Exceltest-vbahyperlinkdoc-pdf : là đường dẫn gốc của File
  • .pdf : là định dạng của File.

  Thực hiện hàm HYPERLINK đã tùy chỉnh như trên, bạn sẽ tạo được Hyperlink đến File.

  Tạo HYPERLINK bằng VBA Excel

  Cách tạo bằng hàm HYPERLINK vẫn có một chút thủ công. Với VBA bạn có thể làm nó tự động hơn. Mình có 2 cách giúp bạn tạo như sau.

  1. Tự động thêm đường dẫn HYPERLINK khi nhấp chuột.
  2. Mở luôn File mà không cần thêm đường dẫn HYPERLINK.

  Cách 1: Tự động thêm HYPERLINK khi nhấp chuột vào Cells.

  Ví dụ: Sử dụng cột B để lưu tên File. Mỗi khi thêm tên File vào cột B, nhấp chuột vào Cells đó. Tự động liên kết HYPERLINK sẽ được tạo.

  Bạn hãy tham khảo hàm sau:

  Với hàm trên, bạn cần lưu ý:

  • On Error GoTo ErrorHandler: đây là câu lệnh bắt lỗi nếu xảy ra. Hàm sẽ tự động nhảy đến nhãn ErrorHandler và thoát hàm bằng Exit Sub.

  📝Lưu ý: Sự kiện Worksheet_SelectionChange sẽ thực thi mỗi khi thay đổi lựa chọn Cells nên hay xảy ra lỗi. Vì vậy, bạn cần sử dụng On Error GoTo ErrorHandler để thoát lỗi.

  Cách 2: Mở luôn File mà không cần thêm đường dẫn HYPERLINK.

  Bạn hãy tham khảo hàm sau:

  Kết luận

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Quy Định Về Tạo Chữ Ký Điện Tử, Chữ Ký Số Trên Hóa Đơn
 • Chữ Ký Điện Tử Và Cách Tạo Chữ Ký Điện Tử
 • Bán Hàng Trên Zalo, Hướng Dẫn Cách Tạo Gian Hàng Miễn Phí
 • Tạo Zalo Shop Cho Người Mới Bắt Đầu Bán Hàng Olnline
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Zalo Page Trên Điện Thoại 2022
 • Cách Tạo Bảng Excel, Chèn Bảng Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Đây Là Những Hàm Cơ Bản Nhất Trong Excel Mà Bạn Cần Nắm Rõ
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Filter Trong Excel Office 365
 • Tự Học Kế Toán Excel Cơ Bản
 • Cách Tính Tỷ Lệ Phần Trăm Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Bảng Tính Excel Đẹp Và Chuyên Nghiệp
 • Một cách thức để trình bày nội dung trên Word hoặc Excel hay PowerPoint đó là tạo bảng biểu rồi nhập các số liệu vào trong bảng. Việc tạo bảng trên Word, hay chèn bảng vào Excel có thể giúp người dùng hiểu nhanh hơn vấn đề, đặc biệt là các số liệu cho các nội dung mà chúng ta không cần phải trình bày nhiều.

  1. Cách tạo bảng trên Excel:

  Chúng tôi sẽ hướng dẫn tới bạn đọc một số cách để chèn bảng biểu trên Excel.

  Cách 1: Tạo bảng mặc định với Insert Table

  Đây là cách đơn giản, truyền thống, nhanh nhất để tạo bảng trên hầu hết các công cụ soạn thảo văn bản, trong đó có Excel.

  Bước 1:

  Chúng ta bôi đen nội dung có sẵn trong bảng, hoặc tạo bảng mới không chèn nội dung đều được. Sau đó, nhấn vào tab Insert ở bên trên rồi chọn Table. Hoặc bạn cũng có thể nhấn phím tắt Ctrl + T để thao tác nhanh hơn khi xử lý phải chèn nhiều bảng.

  Bước 2:

  Ngay sau đó xuất hiện hộp thoại Create Table để người dùng tùy chỉnh khu vực tạo bảng. Mặc định Excel sẽ theo vùng dữ liệu bạn đã khoanh vùng. Nếu không người dùng có thể tự thay đổi vùng dữ liệu muốn tạo bảng.

  • Nếu phạm vi dữ liệu bảng đã chọn bao gồm tiêu đề bảng thì các bạn đánh dấu vào ô vuông trước My table has headers.
  • Nếu phạm vi dữ liệu chọn chưa bao gồm tiêu đề bảng các bạn bỏ đánh dấu ô vuông trước My table has headers.

  Ở đầu các cột của bảng sẽ xuất hiện với các tên tiêu đề mặc định như Column 1, Column 2 … các bạn có thể thay đổi tên tiêu đề theo ý muốn.

  Nhấn OK để tiến hành tạo bảng.

  Cách 2: Tạo bảng Excel tùy biến bằng Format as Table

  Ngoài tính năng tạo bảng kiểu mặc định Insert Table, chúng ta cũng có thể sử dụng tùy chọn Format as Table cũng để tạo bảng biểu Excel.

  Bước 3:

  Xuất hiện hộp thoại Create Table. Chúng ta cũng thực hiện theo bước bên trên nếu bảng có thêm tiêu đề, rồi nhấn OK.

  Bảng Excel ngay lập tức cũng sẽ được tạo theo kiểu mà người dùng đã chọn lựa lúc trước.

  Cách 3: Tạo bảng biểu bằng Border

  Thực chất đây là cách tạo viền cho nội dung, nhưng cũng giúp bạn tạo bảng trên Excel. Nếu người dùng không có nhiều yêu cầu về kiểu bảng như màu sắc cho bảng, hay các ô thì có thể sử dụng cách này.

  2. Chỉnh sửa bảng biểu trên Excel:

  Sau khi đã hoàn thành việc tạo bảng, người dùng có thể tiến hành chỉnh sửa bảng với một số những tùy chọn.

  Bước 2:

  Trong mục Table Style Options, người dùng sẽ có các mục tùy chỉnh bao gồm:

  • Header Row: dòng đầu của bảng để ghi các thông tin.
  • Totol Row: dòng cuối cùng của bảng để tính tổng các số lượng.
  • Banded Row: tô màu xen kẽ và nhóm các ô.
  • First column: hiển thị định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.
  • Last Column: hiển thị định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.
  • Banded Column: tô màu xen kẽ cho cột.

  Một số tùy chọn đã được tích mặc định. Nếu bạn muốn sử dụng tùy chọn nào thì tích chọn vào bỏ tích để không sử dụng.

  Chẳng hạn tôi chọn Last Column và cột cuối cùng trong bảng đã được bôi đậm để tạo nổi bật trong bảng.

  Với bài viết trên, chúng ta đã biết cách tạo bảng trong Excel với các cách khác nhau, kèm theo đó tùy chỉnh thêm kiểu bảng bằng một số tùy chọn trong Table Styles. Nếu bạn muốn lựa chọn nhiều màu sắc hơn cho bảng thì lựa chọn thực hiện bằng Format as Table, còn nếu đơn giản thì chỉ cần thực hiện theo cách 1 và cách 3 cũng được.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Bài Tập Excel Căn Bản Có Video Hướng Dẫn
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Excel Cho Người Mới
 • Hướng Dẫn Sử Dụng 13 Hàm Excel Cơ Bản Và Thường Dùng Nhất
 • Những Thủ Thuật Đơn Giản Cho Bạn Cách Học Excel Nhanh Nhất
 • Cách Làm Xoài Dầm Muối Ớt Chua Chua Cay Cay Ngon Hít Hà
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tạo Menu Liên Kết Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Bạn Cách Ghi Mét Vuông Trong Excel Cực Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Kết Nối Bartender Với Excel Một Cách Dễ Dàng
 • Cách In Tem Nhãn Trên Giấy Decal Tomy A4 Bằng Word,excel,bartender Không Dùng Máy In Mã Vạch
 • Hướng Dẫn Cách Chèn, Thay Đổi Hình Nền, Background Trong Excel
 • Sử Dụng Một Hình Ảnh Làm Nền Trong Excel
 • Để có thể thực hiện liên kết dữ liệu trong Excel, bạn sẽ thường dùng đến các chức năng Hyperlink. Thế nhưng các chức năng anyf chỉ đơn giản là làm một công việc dẫn link tới đích đến. Trong khi đó, ở một vài trường hợp, bạn sẽ muốn kết hợp thêm các chức năng khác vào như là link tới sheer đang ẩn, link tới vị trí đã bị ẩn thì phải dùng cách khác. Và trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng VBA để tạo được MENU liên kết các chức năng lại với nhau.

  QUY TRÌNH LIÊN KẾT DỮ LIỆU

  Trước khi tiến hành viết code trong VBA, bạn nên làm quen với việc mô tả quá trình công việc cần làm trước, để việc viết code, tổ chức lệnh trong VBA sẽ trở nên rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn.

  Quy trình liên kết dữ liệu được mô tả như sau:

  Mục đích chính sẽ là CHỌN tới địa chỉ đích. Tại địa chỉ đích này sẽ gồm:

  • Tên sheet
  • Ô / vùng ô nào trong sheet đó
  • Các chức năng khác kèm theo (nếu có)

  Trong nội dung này, hãy chú ý đến một số nguyên tắc sau:

  • Nếu như Sheet đang bị ẩn thì phải mở ẩn trước, tiếp đó mới chọn tới Sheet đó được.
  • Nếu như ô đang ẩn thì phải mở ẩn trước, rồi sau đó mới chọn tới ô đó được.
  • Nếu như không nói cụ thể ô nào trong Sheet thì bạn vẫn có thể chọn tới Sheet đó được
  • Nếu như Sheet không tồn tại thì liên kết sẽ lỗi

  Khi đã tạo liên kết, bạn cần lưu ý khi có link dẫn đi thì cần phải có link để quay trở lại. Việc này nhằm giúp liên kết đảm bảo được đường đi của nó có tính 2 chiều, cũng như giúp việc đi đến hay quay trở lại được thực hiện một cách dễ dàng.

  Việc tạo link quay trở lại cũng sẽ dựa trên nguyên tắc giống Link đến, nhưng ở đây link quay trở lại có thể kèm theo những chức năng như ẩn sheet đích, ẩn ô đang chọn. Lúc này, chúng ta cần lưu ý về trình tự thực hiện để tránh việc bị xung đột.

  CÁCH VIẾT LỆNH LIÊN KẾT ĐA CHỨC NĂNG TRONG VBA

  Sau khi đã hiểu rõ được quy trình rồi, bạn tiến hành mở cửa sổ VBA, sau đó tạo mới 1 Module và thực hiện viết các Sub liên kết.

  TẠO LINK ĐẾN TRONG VBA

  Ví dụ như bạn đang có một file Excel, trong đó gồm các Sheet như sau:

  • MENU: là nơi quản lý danh sách các Sheet cần Liên kết.
  • Create: là mục đích để tạo mới 1 phiếu Ủy nhiệm chi (UNC)
  • Data: là mục đích để quản lý danh sách các phiếu UNC
  • UNC: có công dụng để in Ủy nhiệm chi
  • DS_NguoiChuyen: là danh sách người chuyển tiền
  • DS_NguoiNhan: là danh sách người nhận tiền

  Trong Sheet MENU, bạn sẽ tổ chức các link như bên dưới:

  Cách thực hiện gồm các bước sau:

  Bước 1: Tạo những Shapes hình chữ nhật, trong mỗi shape bạn sẽ viết tên tương ứng với những địa chỉ cần link.

  Trong những Shape này, bạn chỉ cần lấy tên đường link, còn lại màu của shape, đường viền bạn sẽ loại bỏ đi (No Fill, No Line)

  Bước 2: Tại Module vừa tạo (trong cửa sổ VBA), hãy tạo Sub để liên kết cho từng Shape

  Ví dụ: Sub Link_Create_UNC để giúp liên kết tới Sheet Create như sau:

  • Sheet2 là Code Name của sheet Create
  • Sheet2.Visible sẽ là thuộc tính ẩn/hiện của Sheet, trong đó bạn chọn xlSheetVisible để cho sheet đó được hiện ra (nếu bị ẩn thì sẽ hiện)
  • Sheet2.Select sẽ là thuộc tính lựa chọn, điều này cũng có nghĩa là chọn tới Sheet2 sau khi sheet đó đã ở chế độ hiện

  Bước 3: Tiến hành gán Macro cho Shape Tạo mới UNC

  Tại Shape, thực hiện tạo mới UNC trên MENU, bạn bấm chuột phải rồi chọn Assign Macro, tiếp tục chọn tới macro Link_Create_UNC vừa tạo được ở bước 2

  Tương tự đối với liên kết đến các Sheet, bạn cũng thực hiện những bước như sau:

  Bước 1: Tạo Shape cho lệnh quay trở về MENU, ví dụ như Shape có chữ Đóng trong sheet Create

  Bước 2: Tiếp tục tạo sub Link_MENU như sau:

  • AciveSheet sẽ là sheet đang hoạt động, đang mở. Tại Sheet đang làm việc bạn sẽ đặt lệnh quay trở lại MENU
  • ActiveSheet.Visible = xlSheetHidden tức là ẩn sheet đang hoạt động đi. Lúc này, khi quay trở lại MENU đồng thời bạn sẽ ẩn sheet đó đi
  • Sheet7 là code name của sheet MENU
  • Sheet7.select là chọn tới Sheet 7 (MENU)

  Bước 3: Thực hiện gán Macro cho Shape và tiến hành lệnh đóng UNC

  Tìm hiểu các kí tự đặc biệt khoảng trắng trong Excel Cách đếm nhiều điều kiện dạng hoặc hàm COUNTIFS đơn giản 5 công thức cộng trong Excel đơn giản và hiệu quả

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Việc Với Các Công Thức Ngày Và Giờ Trong Excel
 • Mẹo Excel: Cách Tạo Lịch Theo Ngày, Tuần, Tháng, Năm
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tạo Lịch Trong Excel Chuyên Nghiệp
 • Cách Tạo Khung Kẻ Đường Viền Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Khung Viền Trong Excel Cực Kỳ Đơn Giản
 • Cách Tạo Bảng, Kẻ Bảng Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Bạn Cách Thêm Dòng Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Kẻ Bảng, Tạo Bảng Trong Excel 2003 2007 2010 2013 2022
 • Thêm, Bớt Hàng Hoặc Cột Trong Bảng Tính Excel 2007, 2010, 2013, 2022,
 • 15 Cách Tạo Dáng Khi Chụp Ảnh Trẻ Em ” Hot Nhất Năm” Bố Mẹ Không Nên Bỏ Qua
 • 15 Cách Tạo Dáng Khi Chụp Ảnh Cho Trẻ Em ” Hot Nhất Năm” Bố Mẹ Không Nên Bỏ Qua
 • Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các cách tạo bảng, kẻ bảng trong Excel.

  TẠO BẢNG TRONG EXCEL TẠO BẢNG

  Các bạn có hai cách tạo bảng trong Excel các bạn có thể lựa chọn một trong hai cách tạo bảng để tạo bảng.

  Lưu ý: các bạn có thể tạo bảng khi các ô đã có dữ liệu hoặc chưa có dữ liệu.

  Bước 2: Trong hộp thoại Create Table.

  Các bạn có thể thay đổi vùng, phạm vi cho bảng cần tạo bằng cách nhấn chọn biểu tượng mũi tên màu đỏ (1) và chọn lại vùng dữ liệu. Nếu dữ liệu mà bạn chọn đã bao gồm cả các ô tiêu đề thì các bạn đánh dấu chọn vào ô vuông trước My table has headers (2), nếu dữ liệu bạn chọn chưa có các ô tiêu đề thì các bạn không chọn để Excel tự tạo các tiêu đề cột của bảng. Sau đó nhấn OK để tạo bảng.

  Như vậy các bạn đã tạo bảng trong Excel với kiểu mặc định.

  Cách 2: Tạo bảng sử dụng Format as Table.

  Bước 2: Xuất hiện hộp thoại Format As Table các bạn cũng có thể chọn lại phạm vi dữ liệu bảng và đánh dấu tích chọn ô vuông trước My table has headers nếu phạm vi bạn chọn đã chứa các ô tiêu đề tương tự như ở cách trên. Sau đó nhấn OK để tạo bảng.

  Như vậy bảng các bạn đã được tạo theo đúng kiểu bảng mà bạn chọn.

  CHỈNH SỬA BẢNG 1. Thay đổi kiểu bảng

  Để thay đổi kiểu bảng các bạn chọn một ô bất kỳ trong bảng hoặc chọn tất cả bảng, lúc này trên thanh công cụ sẽ xuất hiện thẻ Design các bạn có thể lựa chọn kiểu bảng khác trong phần Table Styles. Chọn biểu tượng mở rộng để có nhiều lựa chọn kiểu bảng hơn.

  Phần Table Styles được mở rộng ra các bạn chọn Clear.

  Lúc này kiểu bảng của bạn sẽ trở về như hình dưới, các bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích.

  3. Một số tùy chỉnh trong phần Table Style Options.

  Trong thẻ Design các bạn sẽ thấy tại phần Table Style Options có một số tùy chỉnh các bạn có thể thay đổi cho bảng dữ liệu của mình, nếu muốn hiển thị phần nào thì các bạn chỉ cần đánh dấu tích chọn vào ô vuông trước nó, nếu muốn ẩn thì các bạn bỏ chọn trong ô vuông trước phần đó.

  • Header Row: ẩn/hiện tiêu đề của bảng.
  • Total Row: ẩn/hiện hàng tính tổng ở cuối bảng.
  • Banded Rows: ẩn/hiển dải hàng (các hàng liền kề nhau có màu sắc khác nhau, nếu bỏ chọn Banded Rows thì các hàng trong bảng có cùng một màu sắc).
  • First Column: ẩn/hiện định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.
  • Last Column: ẩn/hiện định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.
  • Banded Columns: ẩn/hiện dải cột (tương tự Banded Rows nhưng áp dụng cho cột).
  • Filter Button: ẩn/hiện nút lọc (Filter) trên các tiêu đề cột.

  4. Thêm hàng trong bảng

  Để thêm hàng phía dưới bảng thì các bạn chọn ô cuối cùng của hàng cuối trong bảng và nhấn phím Tab trên bàn phím, hàng sẽ được thêm vào cuối bảng.

  Như vậy hàng sẽ được thêm phía trên hay phía dưới phù hợp.

  Như vậy các ô trong định dạng bảng sẽ được chuyển thành các ô tính bình thường không còn dạng bảng nữa.

  TẠO BẢNG TRONG EXCEL SỬ DỤNG BORDER

  Sử dụng Border để tạo đường viền cho vùng dữ liệu, với cách này các bạn có thể tạo bảng đơn giản với các tùy chỉnh tùy theo ý thích của bạn, nó sẽ đơn giản hơn so với sử dụng kiểu bảng ở cách trên.

  Bước 1: Chọn vùng, phạm vi mà các bạn muốn tạo bảng, tiếp theo chọn thẻ Home và chọn biểu tượng tam giác quay xuống trong phần Border như hình dưới.

  Bước 2: Danh sách các tùy chọn Borders xuất hiện các bạn chọn All Border.

  Như vậy các bạn đã được bảng đơn giản như hình dưới.

  Bước 3: Chỉnh sửa bảng.

  1. Chỉnh sửa đường viền.

  Chọn tất cả bảng đã tạo và nhấn chuột phải chọn Format Cells hoặc tổ hợp Ctrl + 1.

  • Style: kiểu đường viền cho bảng.
  • Color: màu sắc của đường viền trong bảng.
  • Presets: None – không kẻ đường viền, Outline – kẻ đường viền bên ngoài, Inside – kẻ đường viền bên trong.

  Để thực hiện chỉnh sửa đường viền các bạn thực hiện chọn kiểu đường viền, chọn màu sắc sau đó nhấn chọn Outline hoặc Inside để áp dụng, các bạn có thể xem trước trong phần Border. Sau khi xong các bạn nhấn OK để đóng Format Cells.

  2. Đổ màu nền, font chữ, kiểu chữ.

  Nếu các bạn muốn thay đổi kiểu cho dòng tiêu đề bảng các bạn bôi đen dòng tiêu đề trong bảng sau đó thiết lập đổ màu, thay đổi font chữ kiểu chữ trong phần Font như chỉnh sửa các ô tính bình thường.

  3. Căn chỉnh vị trí chữ trong ô.

  Nếu muốn căn chỉnh vị trí chữ ra giữa dòng, giữa ô, hay căn trái, căn phải thì các bạn chọn các ô cần căn chỉnh và chọn vị trí căn chỉnh trong phần Alignment.

  Tương tự như vậy các bạn có thể căn chỉnh cho các hàng các cột để có được một bảng dữ liệu đơn giản và đẹp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tô Màu Xen Kẽ Hàng, Cột, Các Dòng Trong Excel, Ví Dụ Và Cách Dùng
 • Cách Sử Dụng Advanced Filter Trong Excel, Lọc Dữ Liệu Bảng Tính Theo Đ
 • Cách Tạo Bảng Trong Excel · ? Creative Stop ▷ ?
 • Tạo Bảng Trong Autocad Chỉ Với 5 Lần Kích Chuột
 • Cách Đăng Ký Tài Khoản Sina Weibo 2022
 • Cách Tạo Bảng Trong Excel, Hướng Dẫn Chèn Bảng Trong Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tạo Bảng & Định Dạng Bảng Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022
 • Cách Tạo Filter Trong 1 Ô Excel Nhanh Chóng, Đơn Giản Và Hiệu Quả Nhất
 • Tạo Sitemap (Sơ Đồ) Cho Blogspot Theo Phong Cách Chuyên Nghiệp
 • Hướng Dẫn Cách Tạo Sitemap Cho Blogspot Và Google Site
 • Cách Tạo Sitemap Xml Cho Blogspot
 • Chào anh em! Ắt hẳng trong anh em chúng ta ai cũng biết đến Excel, bộ công cụ huyền thoại của microsoft dành cho người dùng văn phòng. Excel hỗ trợ tính toán, lập biểu bảng, lưu trữ và sắp xếp dữ liệu người dùng. Và trong bài viết hôm nay Lê Thuận Blog sẽ bàn bạc, chém gió cho anh em nghe về vấn đề cách tạo bảng trong excel là như thế nào?

  Hướng dẫn cách tạo bảng trong excel, chèn bảng trong Excel

  1. Tạo bảng cơ bản trong excel

  Bước thứ hai:

  Sau đó, anh em thấy một cửa sổ mới hiện lên – có tên là Create Table. Các anh em sẽ thấy vùng dữ liệu mình quét khối lúc nảy – được bao bởi đường viền đứt khúc chạy liên tục. Như hình bên dưới.

  – Thường những gì anh em quét khối để tạo bảng sẽ được chứa trong đó hết. Nhưng nếu anh em muốn chỉnh sửa lại thì anh em nhấn vào nút vuông có dấu mũi tên xéo lên, ở thanh có biểu thức bôi đen. Như được đánh dấu trên hình.

  Cuối cùng anh em nhấn vào nút OK là tạo được.

  Anh em đừng tưởng làm vậy là xong, đừng tưởng bở anh em ạ. Các anh em mới chỉ vẽ được cái khung xương của nó thôi. Muốn biết đắp thêm da thịt, rồi tha son dặm phấn cho nó thế nào. Anh em xem tiếp phần 2.

  2. Thiết kế table từ chức năng Design

  Ở mục Table Style Options, anh em có thể tick chọn vào ô được liệt kê để định dạng cho những yếu tố khác trong bảng.

  Hai mục được tick sẵn, theo tôi anh em nên để. Còn những mục khác, anh em có thể tick thử vào để coi trong bảng của mình thay đổi ra sao. Nếu anh em thấy hợp lý thì để, không phù hợp với mục đích của mình thì bỏ tick.

  3. Tạo bảng theo ý muốn của anh em

  Trước tiên để tạo được một bảng theo ý muốn của mình, anh em cần phải thiết kế ra một mẫu cho nó trước đã. Rồi sau đó, anh em tạo bảng theo mẫu mình đã thiết kế là ngon lành cành đào luôn á.

  Để làm được điều này, anh em thực hiện theo các bước sau:

  Bước thứ hai:

  Hiện thị lên một cửa sổ New Table Quick Style. Anh em đặt tên cho table style của mình ở trường Name.

  – Mục nào đã được anh em format – nó sẽ được in đậm. Nghĩa là đã thay đổi theo ý của mình rồi.

  – Nếu không thích định dạng đã tạo, anh em có thể bấm vào nút Clear để tẩy nó đi.

  – Anh em để ý ở mục Preview để xem những thay đổi trực quan, và muốn áp dụng luôn ngay trên bảng hiện tại thì anh em tick vào ô Set as default table quick style for this document.

  Sau cùng anh em nhấn vào nút OK chà bá bên dưới là xong. Anh em tạo bảng mới chỉ cần áp dụng mẫu đã thiết kế là lụm hà.

  Tạm kết

  Rồi! Tới đây tôi xin kết thúc bài viết cách tạo bảng trong excel. Qua bài chia sẻ này, hy vọng giúp anh em nắm bắt cách cơ bản để tạo được một table, rồi sau đó dùng những chức năng được Excel hỗ trợ để thiết kế hay tối ưu cho cái bảng của anh em đã tạo. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi bài viết, chúc anh em thực hiện thành công. Xin chào thân thương và hẹn gặp lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tạo Bảng Trong Excel, Chèn Bảng (Table) Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Cách Tạo Mật Khẩu An Toàn Ngẫu Nhiên Trong Excel 2/2021
 • Cách Tạo Bảng Trong Excel 2010
 • Các Cách Tạo Bảng Trong Excel 2013
 • Cách Tạo Bảng Trong Excel Đơn Giản Nhất
 • Kết Hợp Các Cột Trong Excel Và Tạo Tất Cả Các Kết Hợp Có Thể

  --- Bài mới hơn ---

 • Cây Nguyệt Quế Có Mấy Loại? Ý Nghĩa, Cách Trồng Và Chăm Sóc
 • Kỹ Thuật Trồng Và Cách Chăm Sóc Cây Nguyệt Quế Ra Hoa Đẹp
 • Cách Tạo Dáng Lông Mày Ngang Chuẩn Như Sao Hàn
 • Gợi Ý Những Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Phong Cảnh Đẹp Miễn Chê
 • 5 Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Giúp Các Cô Nàng Mũm Mĩm Thon Gọn Hơn
 • Có hai bộ dữ liệu khác nhau, ví dụ danh sách khách hàng và danh sách sản phẩm và muốn kết hợp chúng để có danh sách mới với tất cả các kết hợp có thể có của khách hàng và sản phẩm?

  Giải pháp này khá đơn giản, khả thi với MS Excel‌ trong vài phút, và thậm chí với hàng nghìn mục, không đòi hỏi nhiều nỗ lực – ít hơn nhiều so với việc sao chép danh sách thứ hai cho mỗi giá trị của danh sách đầu tiên – giải pháp cuối cùng này sẽ mất hàng giờ với hàng trăm mục nhập. Xem bên dưới cách kết hợp các cột Excel và tạo tất cả các kết hợp có thể có trong Excel.

  Cách tạo hoặc liệt kê tất cả các hoán vị có thể có trong Excel

  • Tạo một định danh số từ 1 đến số lượng mục nhập cho mỗi tệp nguồn và, trong tệp kết quả:
  • Tạo số nhận dạng số (ID) trong cột A từ 1 đến phép nhân số lượng mục nhập tệp đầu tiên và mục nhập tệp thứ hai, tạo ra nhiều dòng như sự kết hợp của cả hai bộ dữ liệu,
  • Thêm một cột, nhập công thức này và mở rộng nó đến dòng cuối cùng = ROUNDUP (A2 / * (B2-1)),
  • Thêm nhiều cột như bạn muốn nhận từ các tệp đầu tiên và thứ hai và thực hiện các lượt xem trên mã định danh tương ứng trong tệp kết quả và tệp nguồn.

  Xem bên dưới ví dụ đầy đủ để kết hợp các cột trang tính excel, với danh sách Khách hàng và danh sách Sản phẩm.

  Bắt đầu bằng cách tạo mã định danh trong cả hai tệp, bằng cách thêm cột ở bên trái, nhập giá trị 1 và 2 vào hai dòng đầu tiên, chọn hai ô, di chuyển con trỏ chuột đến góc dưới cùng bên phải trên vùng chọn và nhấp đúp vào dấu + để mở rộng số nhận dạng tăng lên dòng cuối cùng.

  Kết quả là, các số nhận dạng đã được tăng lên đến dòng cuối cùng.

  Trong cột B, chúng tôi sẽ đặt các dòng P cho mỗi Khách hàng, vì mỗi dòng sẽ có một dòng cho mỗi Sản phẩm. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng công thức bên dưới trong dòng thứ hai của trang tính và mở rộng nó ở phía dưới (nhớ nhấp đúp vào biểu tượng dấu + ở góc dưới cùng của lựa chọn ô để làm như vậy), trong đó X là số tệp thứ hai

  Trong cột C, chúng tôi sẽ tính số lượng cho mỗi Khách hàng, từ 1 đến Số lượng sản phẩm. Hoạt động tương tự như trước, với công thức khác (số nhận dạng dòng hiện tại trừ đi số lượng đã đạt cho dòng Khách hàng trước đó), X là số lượng tệp thứ hai

  Kiểm tra xem nó đã hoạt động chưa. Khách hàng được lặp lại P lần và đối với mỗi người, số nhận dạng sản phẩm được lặp lại từ 1 đến P

  Và đó là nó! Sau đó, đối với mỗi cột bạn muốn tiếp quản từ tệp Khách hàng hoặc Sản phẩm, hãy thêm cột mới và thực hiện Vlookup trên định danh tương ứng và tệp nguồn.

  Hoàn thành Excel 2022 cho người mới bắt đầu trong video

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn 5 Cách Chèn Thêm Cột Trong Excel (Cập Nhật 2022)
 • Tạo Font Chữ Đẹp Online ❤️ Với 1001+ Font Chữ Khác Nhau
 • Cách Tạo Cv Xin Việc, Hồ Sơ Xin Việc Online Trên Ứng Dụng Vietnamworks
 • Cách Tạo Hồ Sơ Xin Việc Online Trên Vietnamwork
 • Cách Tạo Thanh Menu Trong Blogspot
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×