Xem Nhiều 3/2023 #️ Tạo Trang Đăng Nhập Đăng Ký Đơn Giản Bằng Php Mysql # Top 5 Trend | Bothankankanhatban.com

Xem Nhiều 3/2023 # Tạo Trang Đăng Nhập Đăng Ký Đơn Giản Bằng Php Mysql # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tạo Trang Đăng Nhập Đăng Ký Đơn Giản Bằng Php Mysql mới nhất trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách để tạo một trang đăng nhập, đăng ký đơn giản bằng php và mysql. Chức năng đơn giản đó là đăng nhập, đăng ký và đăng xuất.

Các bước làm

Tạo một bảng cơ sở dữ liệu

Tạo trang đăng ký

Tạo trang đăng nhập

Kết nối với cơ sở dữ liệu

Xác thực người dùng đã đăng nhập

Tạo trang chủ

Tạo trang bảng điều khiển

Tạo trang đăng xuất

Tạo style cho trang

1) Tạo một bảng cơ sở dữ liệu

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `username` varchar(50) NOT NULL, `email` varchar(50) NOT NULL, `password` varchar(50) NOT NULL, `trn_date` datetime NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ;

2) Tạo trang đăng ký

Tạo một file có tên là registration.phpvà dán đoạn code sau vào.

<?php <?php require('db.php'); if (isset($_REQUEST['username'])){ $username = stripslashes($_REQUEST['username']); $username = mysqli_real_escape_string($con,$username); $email = stripslashes($_REQUEST['email']); $email = mysqli_real_escape_string($con,$email); $password = stripslashes($_REQUEST['password']); $password = mysqli_real_escape_string($con,$password); $trn_date = date("Y-m-d H:i:s"); $query = "INSERT into `users` (username, password, email, trn_date) VALUES ('$username', '".md5($password)."', '$email', '$trn_date')"; $result = mysqli_query($con,$query); if($result){ } }else{

3) Tạo trang đăng nhập

Tương tự, tạo một file login.phpvà dán code dưới vào.

<?php <?php require('db.php'); session_start(); if (isset($_POST['username'])){ $username = stripslashes($_REQUEST['username']); $username = mysqli_real_escape_string($con,$username); $password = stripslashes($_REQUEST['password']); $password = mysqli_real_escape_string($con,$password); $query = "SELECT * FROM `users` WHERE username='$username' and password='".md5($password)."'"; $result = mysqli_query($con,$query) or die(mysql_error()); $rows = mysqli_num_rows($result); if($rows==1){ $_SESSION['username'] = $username; header("Location: index.php"); }else{ } }else{ Mật khẩu: sharescript.net

4) Kết nối với cơ sở dữ liệu

Tạo file db.phpvà dán code vào.

<?php $con = mysqli_connect("localhost","database_username","password","database_name"); if (mysqli_connect_errno()) { echo "Không thể kết nối đến MySQL: " . mysqli_connect_error(); }

Chú ý: Trong đoạn code mysqli_connect("localhost","database_username","password","database_name")chỉnh sửa thành thông tin database của bạn

5) Xác thực người dùng đã đăng nhập

Dán đoạn code sau vào file auth.php

<?php session_start(); if(!isset($_SESSION["username"])){ header("Location: login.php"); exit(); }

6) Tạo trang chủ

Trang chủ này chính là file index.php, sau khi đăng nhập thành công sẽ chuyển hướng đến file này.

<?php

7) Tạo trang bảng điều khiển

Trang này tương tự như index.phpnhưng là một trang khác. Bạn có thể bỏ qua trang này.

<?php require('db.php');

8) Tạo trang đăng xuất

Trang đăng xuất tôi sẽ đặt tên là logout.php, khi người dùng vào trang này sẽ tự động destroy session.

<?php session_start(); if(session_destroy()) { header("Location: login.php"); }

9) Tạo style cho trang

Cuối cùng là làm đẹp cho trang thôi!

body {font-family:Arial, Sans-Serif;} .clearfix:before, .clearfix:after { content: ""; display: table; } .clearfix:after { clear: both; } a {color:#0067ab; text-decoration:none;} a:hover {text-decoration:underline;} .form{width: 300px; margin: 0 auto;} input[type='text'], input[type='email'], input[type='password'] {width: 200px; border-radius: 2px;border: 1px solid #CCC; padding: 10px; color: #333; font-size: 14px; margin-top: 10px;} input[type='submit']{padding: 10px 25px 8px; color: #fff; background-color: #0067ab; text-shadow: rgba(0,0,0,0.24) 0 1px 0; font-size: 16px; box-shadow: rgba(255,255,255,0.24) 0 2px 0 0 inset,#fff 0 1px 0 0; border: 1px solid #0164a5; border-radius: 2px; margin-top: 10px; cursor:pointer;} input[type='submit']:hover {background-color: #024978;}

Từng Bước Tạo Trang Đăng Nhập (Login Page) Bằng Php

Bước 1 : Tạo database và table

Trong ví dụ này chúng ta sẽ đặt tên database là ” test “ và tạo một table là “members”. Nếu bạn nào chưa biết cách tạo database và table thì có thể tham khảo bài viết Tạo database, table và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL bằng phpMyAdmin

CREATE TABLE `members` ( `id` int(4) NOT NULL auto_increment, `username` varchar(65) NOT NULL default ”, `password` varchar(65) NOT NULL default ”, PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 ; — — Dumping data for table `members` — INSERT INTO `members` VALUES (1, ‘john’, ‘1234’);

Bước 2 : Tạo file ” main_login.php “

Các bạn dán (paste) đoạn code sau vào file này:

Bước 3 : Tạo file ” chúng tôi “

File này được dùng để kiểm tra xem người dùng sau khi nhập username và password xong có đúng hay không, và nó cũng kiểm tra xem user đó đã tồn tại hay chưa, nếu người dùng nhập đúng tài khoản của họ thì nó sẽ tự động chuyển sang trang thông báo ” login_success.php” và ngược lại nó sẽ thông báo lỗi đăng nhập Các bạn dán đoạn code sau vào file chúng tôi :

<?php $host="localhost"; $username="root"; $password=""; $db_name="test"; $tbl_name="members"; mysql_connect("$host", "$username", "$password")or die("Không thể kết nối"); mysql_select_db("$db_name")or die("cannot select DB"); $myusername=$_POST['myusername']; $mypassword=$_POST['mypassword']; $myusername = stripslashes($myusername); $mypassword = stripslashes($mypassword); $myusername = mysql_real_escape_string($myusername); $mypassword = mysql_real_escape_string($mypassword); $sql="SELECT * FROM $tbl_name WHERE username='$myusername' and password='$mypassword'"; $result=mysql_query($sql); $count=mysql_num_rows($result); if($count==1){ session_register("myusername"); session_register("mypassword"); header("location:login_success.php"); } else { echo "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu"; }

Bước 4 : Tạo file ” login_success.php “

Như mình đã nói ở bước 3 , file này sẽ xuất hiện dòng thông báo đăng nhập thành công. Các bạn dán đoạn code sau :

<?php session_start(); if(!session_is_registered(myusername)){ header("location:main_login.php"); } Đăng nhập thành công !

Bước 5 : Tạo file ” chúng tôi “

File này được dùng để thoát tài khoản , các bạn dán đoạn code sau, đoạn code này sẽ xóa bỏ hết các session

<?php session_start(); session_destroy();

Bài 46: Xây Dựng Chức Năng Đăng Ký Thành Viên Với Php Và Mysql

Bài này chúng ta sẽ thực hành xây dựng chức năng đăng ký thành viên với PHP và MySQL, đây là một chức năng đơn giản và rất hay được sử dụng trong PHP. Để xem được bài này đòi hỏi bạn phải nghiên cứu qua hai phương thức POST và GET, các thẻ input thông dụng như text, textarea, …

Để làm được chức năng đăng nhập thì bạn phải thực hiện các bước như sau:

Nội dung chính

1. Xây dựng database bảng thành viên

2. Xây dựng form đăng ký thành viên

3. Xử lý thao tác đăng ký thành viên

4. Lời kết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `member` (

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `username` varchar(15) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,

  `password` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,

  `email` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,

  `phone` varchar(15) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,

  `level` tinyint(4) DEFAULT NULL COMMENT '1: admin, 0: member',

  PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;

Tiếp theo ta sẽ Insert một user với tên là admin để làm người quản trị:

1

2

3

INSERT INTO `member` (

    `username`, `password`, `email`, `phone`, `level`

) VALUES ('admin', MD5('tinhoccuaem.com'), 'minhtham2006@gmail.com', '0988888888', '1')

Admin là thành viên quản trị của hệ thống website có và có level = 1. Nghĩa là:

Và mật khẩu của admin là MD5('tinhoccuaem.com'), nghĩa là trong hệ thống để bảo đảm an toàn thì ta sẽ dùng hàm MD5 để băm mật khẩu lưu vào trong cơ sở dữ liệu. Như vậy khi check Login thì phải dùng hàm MD5 trong PHP để mã hóa trước khi đưa vào so sánh.

Bạn tạo một file tên register.php với nội dung như sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Action của form mình trỏ đến file xuly.php nên khi submit form hệ thống sẽ gửi thông tin đến file này. Giao diện như sau:

Form đăng ký thành viên

Trước khi xử lý thao tác thêm thành viên thì ta có một số lưu ý như sau:

Trong hệ thống CSDL thì field idcó thuộc tính auto increment (tự động tăng) nên ta không cần truyền giá trị vào lúc thêm

Thuộc tính Username và Email phải là duy nhất nên trước khi thêm phải kiểm tra bị trùng hay không

Bây giờ bạn tạo file xuly.php với nội dung như sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

if (isset($_POST['do-register']))

{

    

    

    

    $username   = isset($_POST['username']) ? mysql_escape_string($_POST['username']) : '';

    $password   = isset($_POST['password']) ? md5($_POST['password']) : '';

    $email      = isset($_POST['email'])    ? mysql_escape_string($_POST['email']) : '';

    $phone      = isset($_POST['phone'])    ? mysql_escape_string($_POST['phone']) : '';

    $level      = isset($_POST['level'])    ? (int)$_POST['level'] : '';

     

    

     

    

    $conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'demo') or die ('Lỗi kết nối');

    mysqli_set_charset($conn, "utf8");

     

    

    $sql = "SELECT * FROM member WHERE username = '$username' OR email = '$email'";

     

    

    $result = mysqli_query($conn, $sql);

     

    

    {

        

         

        

        die ();

    }

    else {

        

        $sql = "INSERT INTO member (username, password, email, phone, level) VALUES ('$username','$password','$email','$phone', '$level')";

         

        if (mysqli_query($conn, $sql)){

        }

        else {

        }

    }

}

Trong file này bạn chú ý mình sử dụng alert được echo từ php để xuất ra thông báo là thành công hay thất bại. Bây giờ bạn chạy thử và kết quả sẽ:

Thông báo thành công nếu thao tác thành công

Thông báo username hoặc email đã tồn tại nếu bạn đăng ký trùng thông tin có sẵn trong CSDL

Thông báo thất bại nếu thao tác lỗi

Cách Đăng Ký, Đăng Nhập Shopee Cho Người Mới

5

/

5

(

5

bình chọn

)

Shopee.vn hiện đang là một trong những kênh thương mại điện tử vô cùng thú vị đối với rất nhiều bạn trẻ, vừa là nơi để mua sắm tuyệt vời với hàng ngàn mặt hàng khác nhau, lại vừa là nơi để nhiều người thử sức kinh doanh online của mình.

Tuy nhiên, để mua hàng hay bán hàng trên Shopee bắt buộc bạn đều cần phải có một tài khoản Shopee. Khi thực hiện mua/bán hàng hóa thì bạn phải đăng nhập tài khoản Shopee và tài khoản này phải là của như bạn đã có tài khoản Shopee rồi, hãy tham khảo cách đăng nhập ở mục 2 “Cách để đăng ký tài khoản Shopee.

Mã xác minh: Khi nhập xong số điện thoại hãy tick vào “Gửi mã xác vừa nhập ở trên.

Tên đăng nhập: Tùy bạn lựa chọn nhưng phải có cả chữ cái, chữ số bạn có thể xóa vĩnh viễn tài khoản Shopee của mình. Hoặc bạn cũng có thể xóa tài khoản Shopee hiện tại của mình để lấy số điện thoại đó đăng ký một tài khoản Shopee (tên đăng nhập và mật khẩu) vào điện thoại, máy tính hoặc sổ tay… Nhưng nếu như bạn quên không ghi nhớ thì phải làm sao? Đừng lo, vẫn có cách để giúp mật khẩu mới cho tài khoản Shopee của mình, sau khi tạo tài khoản mới nhớ lưu mật khẩu

Nếu bạn dùng bằng số điện thoại thì Shopee sẽ gửi cho bạn 1 mã xác minh vào phần tin nhắn. Bạn hãy nhập mã xác minh đó vào ô mà họ yêu cầu.

Bước 5: Đặt lại mật khẩu Shopee và đăng nhập.

Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Đăng Nhập Shopee

Vì sao tôi đã làm đúng như các bước hướng dẫn ở trên mà không thể đăng nhập được Shopee?

Mặc dù bạn đã nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản Shopee của mình, nhưng bạn vẫn không thể đăng nhập vào Shopee? Vì sao lại vậy? Có thể bạn đã gặp rắc rối bởi 2 nguyên nhân sau:

Do tài khoản của bạn bị giới hạn: Nếu trong quá trình sử dụng, Shopee phát hiện tài khoản của bạn vi phạm một số điều khoản của họ ( ví dụ như: tạo đơn hàng ảo, đánh giá ảo, lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái…), Shopee sẽ giới hạn tài khoản của bạn. Nếu trong vòng 30 bạn liên hệ với Shopee để giải quyết vấn đề, có thể họ sẽ khôi phục lại tài khoản cho bạn hoặc không, còn sau 30 tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Do tài khoản của bạn đã bị khóa: Nếu sau 30 tài khoản Shopee bị giới hạn, bạn không có khiếu nại, phản hồi hoặc yêu cầu của bạn không được phía Shopee chấp nhận, tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn. Nghĩa là bạn sẽ không giúp tăng cường tính bảo mật và độ an toàn cho tài khoản Shopee của người dùng, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Đối với thiết bị điện thoại mới, bạn chỉ cần nhập mã xác minh cho lần đầu đăng nhập. Từ những lần đăng nhập tiếp theo, bạn chỉ cần nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu là được.

Tại sao tôi không nhận được mã xác minh?

Sau khi nhập số điện thoại và yêu cầu gửi mã rồi, nhưng bạn vẫn không nhận được mã xác minh từ Shopee. Sẽ thật bực bội nếu như bạn đang cần đăng nhập Shopee gấp đúng không nào!

Hãy kiểm tra lại xem bạn đã nhập đúng số điện thoại hay chưa, chỗ bạn ở có sóng điện thoại không… sau đó hãy nhập lại số điện thoại và ấn gửi yêu quan đến đăng nhập Shopee, tài khoản Shopee… Hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích thật nhiều cho các bạn, giúp các bạn mua sắm/bán hàng trên Shopee nhanh

Bạn đang xem bài viết Tạo Trang Đăng Nhập Đăng Ký Đơn Giản Bằng Php Mysql trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!