Xem Nhiều 3/2023 #️ Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java # Top 7 Trend | Bothankankanhatban.com

Xem Nhiều 3/2023 # Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java mới nhất trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tổng quan

‘JDK’ hay ‘JRE’

JRE (Java Runtime Environment) cung cấp một môi trường cần thiết để chạy các ứng dụng Java. JDK (Java Development Kit) ngoài bao gồm JRE còn cung cấp một bộ các công cụ phát triển (ví dụ như trình biên dịch – compiler và trình gỡ lỗi – debugger), cần thiết cho việc viết và chạy các ứng dụng Java. Nói một cách khác, JRE là tập con của JDK. Với vai trò là các lập trình viên phát triển các ứng dụng Java, chúng ta cần cài đặt JDK.

Các phiên bản JDK

Phiên bản JDK Alpha đầu tiên được Sun công bố vào năm 1995, phiên bản mới nhất là Java SE 8 (JDK 1.8) được phát hành vào năm 2014. Phiên bản Java SE 9 dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 7/2017.

Cài đặt JDK trên Windows

Step 1 : Download JDK

Bên dưới mục Java Platform, Standard Edition, chọn Java SE 8u{xx}với {xx} là số hiệu phiên bản update mới nhất, ấn chọn JDK Download

Chọn phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành của bạn (Windows x64 hoặc Windows x86)

Step 2 : Cài đặt JDK và JRE

Chạy trình cài đặt vừa download (VD : “jdk-8u{xx}-windows-x64.exe”), chương trình sẽ tự động cài đặt cả JDK và JRE. Theo mặc định JDK sẽ được cài đặt vào thư mục C:Program FilesJavajdk1.8.0_xx, còn JDK được cài đặt vào C:Program FilesJavajre1.8.0_xx, với {xx} là số hiệu phiên bản update. Lưu lại đường dẫn thư mục nơi chứa JDK trong máy tính của bạn, đường dẫn này sẽ cần thiết cho bước tiếp theo.

Step 3 : Thêm thư mục “bin” của JDK trong PATH

Các bước để chỉnh sửa lại PATH environment variable trong Windows 7/8/10

Đối với các phiên bản trước Windows 10: Trong trường Variable value, chèn “c:Program FilesJavajdk1.8.0_xx/bin” vào trước tất cả các thư mục đang tồn tại, theo sau là dấu “;” để ngăn cách với các thư mục khác.

Variable name : PATH Variable value : c:Program FilesJavajdk1.8.0_xxbin;[exiting entries...]

Lưu ý : Bắt đầu từ phiên bản JDK 1.8, trình cài đặt tự động tạo ra một thư mục “c:ProgramDataOracleJavajavapath” và thêm nó vào PATH. Thư mục này chỉ chứa các chương trình thực thi của JRE (java.exe, chúng tôi javaws.exe), không có các chương trình thực thi trong JDK ( chúng tôi )

Step 4 : Xác nhận lại việc cài đặt JDK

Khởi động trình shell CMD, chạy các câu lệnh sau để xác nhận lại việc cài đặt JDK

PATH=c:Program FilesJavajdk1.8.0_xxbin;[other entries...]

Chạy các lệnh sau để xác thực việc cài đặt JDK/JRE và hiển thị phiên bản của chúng.

java version "1.8.0_xx" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_xx-b13) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.5-b02, mixed mode) javac 1.8.0_xx

Step 5 : Hello World

Tạo một thư mục để lưu trữ code của bạn, lưu ý tên thư mục không nên chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.

Dùng một trình soạn thảo bất kỳ mà bạn yêu thích (TextPad, Notepad++, Sublime Text,…), tạo 1 file mới, copy đoạn code sau vào file đó. Lưu lại file với tên chúng tôi vào thư mục lưu trữ code mà bạn đã tạo ở trên.

/* * First Java program to say Hello */ public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, world!"); } }

Để biên dịch và chạy chương trình java, khởi động trình shell CMD, di chuyển đến thư mục chứa source code của bạn. Dùng lệnh javac HelloWorld.java để biên dịch file “HelloWorld.java”. Quá trình biên dịch hoàn tất nếu trình shell trả về dấu nhắc dòng lệnh, ngược lại, thông báo lỗi sẽ được hiện thị. Dựa vào thông tin log được hiển thị, sửa lại source của bạn và chạy lại lệnh javac để thực hiện biên dịch lại. Output của việc biên dịch là một file thực thi “HelloWorld.class”. Bạn có thể chạy lệnh dir để kiếm tra output

…… xx-xxx-xx 01:53 PM 416 Hello.class xx-xxx-xx 06:25 PM 277 Hello.java ……

Chạy chương trình bằng lệnh java

Hello, world!

Vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt JDK trên hệ điều hành Windows.

Cài đặt JDK trên Ubuntu

Có rất nhiều implementation của JDK dành cho Linux, đó là Oracle JDK, OpenJDK, Sun JDK, IBM JDK và GNU Java Compiler. Nếu bạn cài JDK bằng lệnh thông thường, Ubuntu sẽ chọn OpenJDK là bộ JDK mặc định. Tuy nhiên, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Oracle JDK 8, đây là bộ JDK chuẩn của Oracle dành cho Linux.

Step 1 : Kiểm tra phiên bản JDK đã được cài đặt trên HĐH của bạn

Mở Terminal (Ctrl+Alt+T), dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java đã cài đặt trên máy của bạn.

$ java -version

Nếu HĐH Linux của bạn đã được cài đặt OpenJDK, output sẽ có dạng như sau :

java version "1.7.0_15" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10pre) (7b15~pre1-0lucid1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)

Để gỡ bỏ OpenJDK, chạy lệnh sau :

$ sudo apt-get purge openjdk-*

Step 2 : Download Oracle Java JDK cho Linux

Để kiểm tra phiên bản Ubuntu Linux của bạn, chạy lệnh sau

$ file /sbin/init

Chạy lệnh sau để tạo ra thư mục chứa bộ thư viện Oracle JDK và JRE

$ sudo mkdir -p /usr/local/java

Giải nén file cài đặt Oracle JDK vừa download xuống vào thư mục /usr/local/java. VD với phiên bản Oracle JDK 8u131 64-bit, chạy lệnh sau :

$ cd /usr/local/java

Sau khi giải nén xong, bạn sẽ có 2 thư mục jdk1.8.0_131 và jre1.8.0_131.

Step 3 : Khai báo biến môi trường

Bạn cần phải khai báo các biến môi trường Mở file /etc/profile, sử dụng vim, nano, gedit hoặc bất kỳ trình biên tập nào bạn muốn với quyền root.

$ sudo vim /etc/profile

Chèn đoạn sau vào cuối file

JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx} JRE_HOME=/usr/local/java/jre1.8.0_{xx} PATH=$PATH:$JRE_HOME/bin:$JAVA_HOME/bin export JAVA_HOME export JRE_HOME export PATH

Với {xx} là số hiệu phiên bản update. Lưu lại thay đổi và thoát khỏi trình biên tập.

Step 4 : Khai báo với Ubuntu về phiên bản JDK mới được cài đặt

Chạy lần lượt 3 lệnh sau để khai báo với Ubuntu nơi phiên bản Oracle JDK được cài đặt :

$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/java" 1 $ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javac" 1 $ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javaws" 1

Tiếp theo, ta cần thiết lập Oracle JDK là phiên bản Java mặc định :

$ sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/java $ sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javac $ sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.8.0_{xx}/bin/javaws

Với {xx} là số hiệu phiên bản update.

Reload lại biến môi trường PATH

$ source /etc/profile

Khởi động lại Ubuntu để cập nhật thay đổi.

Step 5 : Xác nhận lại việc cài đặt JDK

Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java vừa được cài đặt lên hệ thống của bạn

$ java -version

Nếu bạn đã cài đặt đúng các bước, message của câu lệnh trên sẽ trả về có dạng như sau :

java version "1.8.0_20" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26) Java HotSpot(TM) Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)

Chạy lệnh sau để kiểm tra phiên bản của trình biên dịch java :

$ javac -version

Output sẽ có dạng như sau :

javac 1.8.0_20

Vậy là các bạn đã hoàn thành việc cài đặt JDK trên Windows và Ubuntu. Hẹn gặp lại ở các bài viết tiếp theo về JavaEE ^^

Hướng Dẫn Cách Tạo Usb Boot Cài Đặt Windows Xp/7/8/8.1

Hướng dẫn cách tạo USB boot cài đặt Windows XP/7/8/8.1

Hướng dẫn cách tạo USB boot cài đặt Windows XP/7/8/8.1. Cách này phù hợp với những máy tính không có ổ đĩa VCD/DVD, tiện dụng chỉ cần USB và bộ cài windows.

Cài windows từ USB là cách mình thấy tốt nhất với nhiều điểm ưu việt như: USB hiện tại rất thông dụng, không lo đĩa bị xước, hỏng, cài win nhanh hơn, không cần thiết phải có ổ đĩa VCD/DVD…

USB trống có dung lượng lớn hơn dung lượng của file cài đặt windows, tùy vào phiên bản windows mà bạn chọn USB phù hợp, từ 4GB trở lên là cài phiên bản windows nào cũng được.

Phần mềm tạo USB cài đặt windows. Phần mềm thông dụng nhất hiện nay là Rusfus ( Rusfus có thể chạy ngay mà không cần cài đặt).

Lưu ý: Format USB sẽ làm mất hết dữ liệu của bạn trong USB. Vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi làm điều này.

Bước 2: Các bạn tảỉ phần mềm Rusfus về máy tính ở đây ( Rusfus có thể chạy ngay mà không cần cài đặt).

Bước 4: Chọn file cài đặt windows trong máy tính để ghi ra USB bằng cách nhấn vào hình ổ đĩa CD như hình dưới.

Tìm đến File *.ISO cài đặt windows trên máy tính của bạn rồi nhấn nút Open.

Bước 5: Nhấn nút Start để bắt đầu quá trình tạo USB cài đặt Windows XP/7/8/8.1.

Bước 6: Xuất hiện cửa sổ cảnh báo tất cả dữ liệu trong USB sẽ bị xóa. Bạn nhấn Ok để đồng ý.

Bước 7: Quá trình copy và tạo USB cài đặt windows bắt đầu. Quá trình tạo USB cài win nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ máy tính của bạn.

Bước 8: Khi tạo USB cài win thành công, các bạn sẽ thấy thanh màu xanh full và thông báo Done như hình dưới. Bạn đã có thể sử dụng USB này để cài đặt windows rồi đó.

Sau khi chọn Boot bằng USB, các bạn cài đặt windows bình thường như cài từ đĩa.

Tham khảo Thuthuatmeovat.com

Cài Đặt Jdk Và Eclipse Để Lập Trình Java

1. Giới thiệu

+ Java là ngôn ngữ lập trình khá được ưu chuộng hiện nay được viết bởi James Gosling vào 6/1991 trong dự án Top Box Project

Ứng dụng Java được phân thành 3 loại chính

+ J2EE (Java 2 Standard Edition)

– Ứng dụng Desktop

+ J2EE (Java 2 Enterprise Edition)

– Ứng dụng Enterprise

+ J2ME (Java 2 Mobile Editon)

– Ứng dụng mobile

2. Cài đặt JDK và Eclipse

2.1 : Cài đặt JDK

Để cài được IDE Eclipse, đầu tiên bạn phải cài biến môi trường JDK trước.

Các bạn vào địa chỉ sau để download jdk

Bạn chọn Accept License Agreement

Tiếp tục, bạn chọn gói Java theo hệ điều hành của máy bạn, windows x86, x64

Tiếp tục Next và Next, sau khi đã hoàn thành bạn chọn closed

2.2 : Download Eclipse

Sau khi đã download và cài đặt jdk như trên, bạn vào link sau để download gói Eclipse về máy

Chọn gói IDE theo hệ điều hành của máy bạn, 32 bít / 64 bít

Nhấp Download

Xem :

Chương trình đầu tiên trong lập trình java

2.3

/

5

(

3

bình chọn

)

Cách Tạo Usb Boot Cài Đặt Windows Xp/7/8/8.1/10

Cách tạo USB boot cài đặt Windows XP/7/8/8.1/10

Tạo USB boot cài window XP/7/8/8.1/10 là cách làm rất dễ, nhanh , tiện dụng. Nó phù hợp với máy tính không có ổ đĩa DVD, chỉ cần mỗi USB và bộ cài window là ta có thể cài được.

Những thứ cần chuẩn bị để tạo USB cài đặt windows

 USB : USB bắt buộc phải có dung lượng lớn hơn dung lượng của file cài đặt windows. Dựa vào phiên bản windows và đời máy mà bạn chọn USB thích hợp và tương thích với máy của mình nhất có thể. Thông thường từ 4GB trở lên là cài phiên bản windows nào cũng được.

 Bộ cài windows dạng file ISO ( *.iso): Hãy tìm bộ cài Windows bạn muốn cài phù hợp.

Phần mềm tạo USB : Phần mềm thông dụng nhất hiện nay là Rusfus . Rusfus có thể giúp máy chạy ngay mà không cần phải cài đặt.

Cách tạo USB boot cài đặt Windows XP/7/8/8.1/10

Bước 1

: Tạo format USB

Bước 2

: Các bạn tải phần mềm Rusfus về máy tính.

Bước 4

: Bạn chọn file cài đặt win trong máy tính để ghi ra USB. Bạn hãy nhấn vào hình ổ đĩa CD.

Bạn tìm đến File *.ISO cài đặt windows trên máy tính của bạn. Và sau đó nhấn nút Open.

Bước 5

: Bạn nhấn nút Start. Quá trình tạo USB cài đặt Windows XP/7/8/8.1 bắt đầu.

Bước 6

: Ở cửa sổ xuất hiện cảnh báo tất cả dữ liệu trong USB sẽ bị xóa. Lúc này bạn sẽ nhấn Ok để đồng ý.

Bước 7

: Quá trình copy dữ liệu và tạo USB cài đặt windows được bắt đầu. Quá trình này nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào tốc độ máy tính của bạn.

Bước 8

: Sau khi tạo USB cài win thành công, bạn sẽ thấy thanh màu xanh full và nó có thông báo Done. Và bạn bắt đầu có thể sử dụng USB này để cài đặt windows .

Chương PC công ty máy tính uy tín hàng đầu tại Hà Nội

Hotline: 0962470011

Địa chỉ: Số 42 Lương Thế Vinh-Thanh Xuân- Hà Nội

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Cài Đặt Jdk 8 (Windows &Amp; Ubuntu) Và Bắt Đầu Lập Trình Với Java trên website Bothankankanhatban.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!